Näkökulma: Vain rokote voi pelastaa turismin pelon ilmapiiriltä – kotimaassa tarvitaan nyt lisää paikallista väriä ja eksotiikkaa

Näkökulma

Tu­tun sa­non­nan mu­kaan pel­ko an­taa sii­vet, mut­ta mat­kai­lul­le se jos mikä on myrk­kyä.

Kun pel­ko hil­jen­tää suur­kau­pun­git ja ran­ta­lo­ma­koh­teet, voi se päin vas­toin vie­dä sii­vet – jopa kir­jai­mel­li­ses­ti, kun len­to­lii­ken­ne ku­tis­tuu mi­ni­miin tai lop­puu.

Mat­kai­lu on koh­dan­nut eri­lai­sia krii­se­jä en­nen­kin ja el­py­nyt niis­tä no­pe­as­ti, mui­ta­kin alo­ja sa­mal­la el­vyt­tä­en.

Nyt vas­tus on kui­ten­kin eri luok­kaa. Vaik­ka Kaak­kois-Aa­si­an tsu­na­min ja syys­kuun 2001 ter­ro­ri-is­kun jäl­keen mat­kai­lu el­pyi en­ti­sel­leen no­pe­as­ti, ko­ro­nak­rii­sis­sä niin ei eh­kä käy.

Uu­del­le kas­vu-ural­le pää­sy vaa­ti­si tur­val­li­suu­den tun­teen pa­laut­ta­mis­ta mat­kai­luun. Ku­kaan ei tai­da kui­ten­kaan oi­kein vie­lä tie­tää, mi­ten se teh­dään.

Joku mat­kai­li­ja saat­taa ko­kea niin, et­tä tiu­kem­mil­la ra­joi­tuk­sil­la, mas­kien käy­töl­lä, kuu­meen skan­nauk­sel­la ja de­sin­fi­oin­nil­la saa­daan mat­kus­ta­mi­ses­ta riit­tä­vän tur­val­lis­ta.

Toi­nen taas ko­kee ra­joi­tuk­set lii­an han­ka­lik­si ja mas­kin naa­mal­la tuo­van vain ikä­väl­lä ta­val­la mie­leen vaa­ral­li­sen vi­ruk­sen. Lo­ma­tun­nel­ma on jo val­miik­si ties­sään ja koko reis­su voi jää­dä te­ke­mät­tä.

Myös mat­kai­lun el­py­mi­nen voi ol­la kiin­ni sa­mas­ta asi­as­ta kuin täl­lä het­kel­lä mel­kein kaik­ki muu­kin: ko­ro­na­vi­ruk­seen tep­si­vän ro­kot­teen ke­hit­tä­mi­ses­tä.

Muul­la kei­nol­la tur­val­li­suu­den tun­ne ei eh­kä pa­lau­du, ei ai­na­kaan kai­kil­le kel­paa­val­la ta­val­la.

Mat­kai­lun val­ti­ol­li­sen ke­hit­tä­mi­syk­si­kön Vi­sit Fin­lan­din vii­me vii­kol­la jär­jes­tä­mäs­sä we­bi­naa­ris­sa mat­kai­lu­ky­syn­nän käyn­nis­tä­jäk­si näh­tiin ko­ti­maan mat­kai­lu. Suo­ma­lais­ten ul­ko­maan­mat­kai­lu ja Suo­meen suun­tau­tu­va mat­kai­lu tu­le­vat pe­räs­sä hi­taam­min.

En­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa ky­syn­tää on lä­hin­nä mök­ki­lo­mis­ta tai pie­nen mit­ta­kaa­van päi­vä­koh­teis­ta.  

Seu­raa­vas­sa vai­hees­sa mat­kai­li­joi­den tur­val­li­suu­den­tun­ne vah­vis­tuu ar­kie­lä­män ko­ke­mus­ten ja mat­kai­lu­a­lan tur­val­li­suus­toi­mien kaut­ta. Ko­ti­maan­mat­kai­lu nor­ma­li­soi­tuu ja mat­kai­lu ul­ko­mail­le li­sään­tyy vie­lä va­ro­vas­ti. Suu­ria ih­mis­mas­so­ja kui­ten­kin väl­tel­lään yhä.

Kol­man­nes­sa vai­hees­sa ko­ti­maan­mat­kai­lu Suo­mes­sa voi jopa kas­vaa ja lä­hi­mat­kai­lus­ta on tul­lut hou­kut­te­le­vaa.

Ro­kot­teen tes­taa­mi­nen li­sää jo mat­kai­li­joi­den tur­val­li­suu­den­tun­net­ta, mut­ta suu­riin mas­sa­ta­pah­tu­miin osal­lis­tu­taan py­sy­väs­ti ai­em­paa va­ro­vai­sem­min.

Vi­sit Fin­lan­dis­sa us­ko­taan, et­tä Suo­mi miel­le­tään kan­sain­vä­li­sil­lä koh­de­mark­ki­noil­la yhä kes­tä­väk­si, puh­taak­si ja tur­val­li­sek­si mat­ka­koh­teek­si, joka hou­kut­te­lee mat­kail­joi­ta eri­tyi­ses­ti luon­to­tar­jon­nal­laan.

Eh­kä ul­ko­maa­lai­set mat­kai­li­jat pa­laa­vat­kin Suo­meen vä­hi­tel­len, ei­kä hei­dän hou­kut­te­le­mi­sek­seen vält­tä­mät­tä tar­vi­ta edel­leen­kään mi­tään re­von­tu­lia tai Temp­pe­li­au­ki­on kirk­koa kum­mem­paa.

En­si ke­sä­nä ja vie­lä ties kuin­ka pit­kään sen jäl­keen­kin suo­ma­lais­ten on kui­ten­kin pär­jät­tä­vä mat­kai­lu­e­lin­kei­non­sa el­vyt­tä­mi­ses­sä kes­ke­nään.

Nor­maa­lis­ti kesä-Suo­mi on täyn­nä to­del­la suu­ri­a­kin ylei­sö­jä ke­rää­viä ta­pah­tu­mia. Kun nii­tä ei ai­na­kaan täl­lä tie­toa voi jär­jes­tää, kei­not ke­sä­tu­ris­tien hou­kut­te­luun jää­vät to­del­la vä­hiin.

Spede-lin­gol­la tai va­ha­ka­bi­ne­til­la ei pit­kään pöt­ki­tä, ja vaik­ka ai­na­kin ko­ro­nan ah­dis­ta­mat ete­lä­suo­ma­lai­set ovat ram­pan­neet kan­sal­lis­puis­tois­sa tuu­li­pu­vut ka­his­ten, niis­tä­kään ei ole rat­kai­suk­si.

Pit­kos­pui­ta pit­kin ei kul­je riit­tä­väs­ti ra­haa, ja luon­to­mat­kai­lun mah­dol­li­suu­det ovat sit­ten­kin ra­jal­li­set.

Kos­mo­lo­gi Kari Enq­vist ar­ve­li hil­jat­tain ra­di­os­sa, et­tä ny­ky­suo­ma­lai­nen tus­kin läh­tee aja­maan sa­to­jen ki­lo­met­rien pää­hän näh­däk­seen li­sää sa­man­lais­ta suo­ta ja met­sää. Jo­tain sel­lais­ta­kin kai­vat­tai­siin, jota suo­ma­lai­set ovat läh­te­neet ha­ke­maan ul­ko­mail­ta.

Mut­ta mitä se sit­ten voi­si ol­la? Enq­vist­kään ei kes­ki­nyt lo­pul­ta kuin yh­den asi­an: ruo­ka­kult­tuu­rin tar­jo­a­mi­sen. Sil­lä elää muu­al­la Eu­roo­pas­sa moni pie­nem­pi­kin kylä.

Lä­hi­ruo­kaan, pien­pa­ni­moi­hin ja pai­kal­li­siin eri­koi­suuk­siin pa­nos­ta­mi­nen ei var­mas­ti edel­leen­kään mene huk­kaan. Ilah­dut­ta­via esi­merk­ke­jä maa­il­man­mai­nee­seen pon­nis­ta­mi­ses­ta­kin on vii­me vuo­si­na näh­ty.

Ky­syn­tää ja kiin­nos­tus­ta saat­taa nyt ol­la enem­män kuin kos­kaan, ei­kä tä­tä­kään mah­dol­li­suut­ta suo­ma­lai­sen mat­kai­lun ja maa­seu­dun el­vyt­tä­mi­seen kan­na­ta jät­tää käyt­tä­mät­tä.

Pekka Pohjolainen Toimittaja