Tästä kaikesta hallitus päätti lisätalousarviossa – katso jättilista täältä

Lisäbudjetti

Hallitus on päättänyt kaikkiaan 5,5 miljardin euron toimenpidekokonaisuudesta, jolla pyritään tukemaan talouden elpymistä koronakriisin jälkeen. Suomenmaa listasi lisätalousarvioesityksen päätökset.

Tukea erityisesti lapsille ja nuorille

– Hallitus toteuttaa noin 320 miljoonan euron lasten ja nuorten hyvinvointipaketin. Se kohdistuu opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonaloille.

– Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ehdotetaan 159 miljoonaa euroa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Kuntien tukeen sisältyy peruspalvelujen valtionosuuden korottaminen liittyen lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen.

– Perusopetuksessa etäopetusjakson aikana syntynyttä oppimisvajetta paikataan 70 miljoonan euron määrärahalla. Varhaiskasvatukseen lasten oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeen kohdennetaan 14 miljoonaa euroa.

– Rahoitusta kohdennetaan lukio-opiskelijoiden opintojen kertaamiseen ja tukitoimenpiteisiin 17 miljoonaa euroa.

– Ammatilliseen koulutukseen ehdotetaan 30 miljoonaa euroa koulutuksensa keskeyttäneiden tai keskeyttämisuhan alla olevien opiskelijoiden opiskelun ohjaukseen sekä valmistumassa olevien opiskelijoiden opinto-ohjaukseen ja näyttöjen mahdollistamiseen.

– Osana pakettia ehdotetaan 10 miljoonaa euroa Suomen harrastamisen mallin pilotointiin. Mallin tavoitteena on tuoda maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulujen iltapäiviin.

– Koulujen ja oppilaitosten kanssa tehtävän nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön vahvistamiseen ehdotetaan 12 miljoonan euron lisäystä.

– Korkeakouluille ja ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle ehdotetaan panostuksia muun muassa ohjauksen lisäämiseen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamiseen. 

– Hallitus ehdottaa, että lapsia, nuoria ja perheitä tuetaan koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa 112,3 miljoonalla eurolla peruspalvelujen valtionosuuskorotuksin.

– Syrjäytymisvaarassa oleville nuorille tarjotaan koulutuksia ja palveluja, jotka tukevat heidän polkuaan kohti tutkintoa tai työpaikkaa.

Tukea kriisistä selviämiseen

– Julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin ehdotetaan yhteensä 60 miljoonan euron lisäystä, josta 45 miljoonaa euroa käytettäväksi mm. alkuvaiheen valmennuksiin, työvoimakoulutuksiin alle 25-vuotiaille, kesätyöpaikkojen lisäämiseen sekä palveluiden hankintaan nuorille. 

– Jokaisen ihmisen toimeentulosta pidetään huolta ja työttömyysturvan rahoitus turvataan. TE-toimistojen toimintamenoihin ehdotetaan 20 miljoonan euron lisäystä.

– Valtion osuuteen työttömyysturvasta ehdotetaan yhteensä 812 miljoonan euron lisäystä.

– Koronakriisin aiheuttaman taloudellisen ahdingon lieventämiseksi perustoimeentulotukeen ehdotetaan tehtäväksi määräaikainen parannus ajalle 1.8.–31.12.2020. Parannukseen on varattu 60 miljoonan euron määräraha.

– Rahoitusta ehdotetaan työpaikkojen valmiuteen tukea työntekijöiden terveyttä, erityisesti mielenterveyttä, sairauspoissaolojen tarpeettoman pitkittymisen ehkäisyyn sekä työttömien työkyvyn ja työllistymisen edellytysten lisäämiseen.

– Hallitus päättää lisätä kuntien valtionosuuksiin yhteensä 60 miljoonaa euroa ikäihmisten palveluihin. Tavoitteena on terveyden ja toimintakyvyn sekä osallisuuden edistäminen poikkeustilanteen vaikutusten tasoittamiseksi ja sosiaalisten ongelmien torjumiseksi.

– Osana kokonaisuutta tuetaan omaishoitoperheitä ja erityisesti omaishoitajia.

Satsauksia osaamiseen ja kasvuun

– Elvytyskokonaisuuteen sisältyy useita väyläverkon kehittämishankkeita, joiden valtuudet ovat yhteensä noin 404 miljoonaa euroa. Mukana on muun muassa ehdollisena Metsä Groupin biotuotetehtaan investointipäätökselle yhteensä 156 miljoonan euron valtuus tähän liittyviin infrahankkeisiin.

– Kokonaisuuteen sisältyy perusväylänpitoon 30 miljoonan euron ehdotus teiden päällysteiden korjaamiseen. 

– Kohtuuhintaisten asuntojen lisäämiseksi valtion tukemaan asuntotuotantoon ehdotetaan 340 miljoonan euron korkotukivaltuuksien korottamista. 

– Rajavartiolaitoksen maa- ja merirajan teknisen valvontajärjestelmän uusimiseen ehdotetaan 10 miljoonaa euroa lisäystä. Kolmen nykyisen ulkovartiolaivan korvaamiseksi kahdella uudella öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntakykyisellä monitoimialuksella ehdotetaan alusten suunnitteluun 5 miljoonaa euroa. Lisäksi Puolustusvoimien eräitä hankintoja aikaistetaan.

– Korkeakoulujen aloituspaikkojen kertaluonteiseen lisäykseen ehdotetaan yhteensä 124 miljoonaa euroa, jolla tavoitellaan 4 800 aloituspaikan lisäämistä.

– Avoimeen korkeakoulutukseen ehdotetaan 10 miljoonan euron lisäpanostuksia. 

– Työikäisten nopeavaikutteisiin osaamisen kehittämistoimiin ja jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden suunnitteluun ehdotetaan lisärahoitusta noin 20 miljoonaa euroa.

– Osana tki-tiekarttaa käynnistetään kumppanuusmallien pilotointi, johon ehdotetaan 20 miljoonan euron tki-avustusten valtuutta Business Finlandille.

– Suomen Akatemialle ehdotetaan uuden kumppanuusmallin yhteistyöverkostojen rahoitukseen 10 miljoonaan euron ja uuteen lippulaiva-hakuun 25 miljoonan euron valtuutta.

– Lisäksi ehdotetaan yhteensä 26 miljoonan euron lisävaltuuksia EuroHPC-ekosysteemin osaamisen vahvistamiseen sekä kriisivalmiuteen ja huoltovarmuuteen liittyvään tieteelliseen tutkimukseen.

– Tutkimusinfrastruktuurin vahvistamiseen ehdotetaan kertaluonteista 20 miljoonan euron lisävaltuutta.

– Alkuvuonna käynnistetyn suurten yritysten veturiyrityskampanjan jatkamiseen ehdotetaan 60 miljoonan euron myöntämisvaltuutta.

– Pääomalainoihin liiketoimintaekosysteemeissä tarpeellisten alustojen kehittymisen vauhdittamiseen ehdotetaan 20 miljoonan euron myöntämisvaltuutta.

– Valmistavaa teollisuutta tukeviin kehittämistoimenpiteisiin sekä älykkään sähköverkon luotettavuuden kehittämiseen ehdotetaan yhteensä 11 miljoonan euron rahoitusta Teknologian tutkimuskeskus VTT:lle ja Business Finlandille.

– Rahoitusta ehdotetaan myös VTT:lle kvanttitietokoneen hankintakustannuksiin ja Geologian tutkimuskeskukselle Mintec-koetehdaskokonaisuuden kehittämiseen.

Ilmastonmuutos velvoittaa edelleen

– Määrärahoja ehdotetaan avustuksiin öljylämmityksestä luopumiseksi sekä kotitalouksissa että kuntien kiinteistöissä, yhteensä 45 miljoona euroa vuonna 2020. 

– Metsähallitukselle ehdotetaan luontokohteiden kunnostukseen ja luontomatkailun kehittämiseen yhteensä 13,1 miljoonaa euroa.

– Erilaisiin viheralue-, vesihuolto- ja metsiensuojeluhankkeisiin ehdotetaan yhteensä 53 miljoonaa euroa, josta metsien vapaaehtoiseen suojeluun kohdistuisi 20 miljoonan euron lisämääräraha.

– Puurakentamista edistettäisiin avustuksella valtion tukemassa asuntotuotannossa sekä puurakentamisen ohjelman rahoitusta lisäämällä.

– Joukkoliikenteen tukemiseen ehdotetaan 100 miljoonan euroa korvaamaan joukkoliikenteen lipputulojen menetystä. Valtiontukea lisätään jalankulun ja pyöräilyliikenteen tukemiseen 18 miljoonaa euroa vuonna 2020.

– Aiemmin perustettavaksi sovittua ilmastorahastoa pääomitetaan 300 miljoonalla eurolla.

Akuuttien kriisitoimien jatko

– Ehdotettavaan kokonaisuuteen sisältyy uusi yrityssektorilla käyttöön otettava kustannustuki, johon ehdotetaan 300 miljoonaa euroa.

– Business Finlandin avustusvaltuuksia korotetaan 180 miljoonalla eurolla.

– Yritysten kehittämishankkeiden tukemiseen ehdotetaan uutta 25 miljoonan euron valtuutta, josta aiheutuisi vuodelle 2020 10 miljoonan euron määrärahavaikutus. 

– Suomen Teollisuussijoitus Oy:tä ehdotetaan pääomitettavaksi edelleen 250 miljoonalla eurolla yritysten oman pääoman ehtoisen rahoituksen lisäämiseksi. Suomen Malmijalostus Oy:n taseen vahvistamiseksi ehdotetaan 150 miljoonan euron pääomitusta sekä 300 miljoonan euron valtuutta käytettäväksi akkuklusterin kehittämiseen. 

– Maatilatalouden kehittämisrahaston lisäpääomitukseen ehdotetaan 70 miljoonaa euroa, missä tavoitteena on turvata maatalouden investointitoiminnan jatkuvuus. 

– Yritysten tukemisen kokonaisuuteen sisältyy lisäyksiä myös muun muassa alueiden kestävän kasvun tukemiseen 20 miljoonaa euroa ja laivanrakennuksen innovaatiotukeen 20,75 miljoonan euron valtuus.

– Myös kotimaan matkailua ja kotimaista elokuva- ja draamasarjatuotantoa tuetaan. 

– Yritysten tukemiseksi hallitus esittää väliaikaisena toimenpiteenä sitä, että verovelvolliset voisivat hakea maksujärjestelyä vuoden 2020 tammi-maaliskuussa suoritettuihin arvonlisäveroihin. Lisäksi huojennetun maksujärjestelyn korkoa alennettaisiin 4 prosentista 3 prosenttiin ja veronpalautusten käyttöä maksujärjestelyerien suorittamiseksi muutetaan määräaikaisesti. 

– Kulttuuritapahtumien järjestäjäorganisaatioita tuetaan 9,6 miljoonan euron avustuksella.

Tukea kunnille

– Kuntien ja sairaanhoitopiirien tukemisen kokonaisuus lisätalousarvioesityksessä on yhteensä noin 1,4 miljardia euroa.

– Valtionosuuteen kunnille peruspalvelujen järjestämiseen ehdotetaan yhteensä yli 770 miljoonan euron lisäystä.

– Sairaanhoitopiireille ehdotetaan 200 miljoonan euron avustusta koronavirustilanteen aiheuttamien kustannusten ja mahdollisten alijäämien kompensointiin. 

– Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta ehdotetaan korotettavaksi 10 prosenttiyksiköllä ja valtion jako-osuutta alennettaisiin vastaavasti vuoden 2020 osalta.

– Hallitus sitoutuu varaamaan liikenteen hallinnonalan toimenpiteisiin 755,8 miljoonaa euroa. Hankkeiden kustannukset jakautuisivat useille vuosille (2020-2031), joten hankkeiden toteutus edellyttäisi rahoitustarpeisiin varautumista myös mm. julkisen talouden suunnitelmissa ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa.

– Lisäksi valtio sitoutuu rahoittamaan kunnallistekniikka-avustuksia ja valtion tukemaan asuntotuotantoon liittyviä käynnistysavustuksia 180 miljoonalla eurolla vuosina 2020–2023.