Jokainen meistä voi nyt auttaa, Suomen Yrittäjien kenttäjohtaja vetoaa – “Osta pienistä verkkokaupoista, hanki lahjakortteja…"

Yrittäjät

Jo­kai­nen meis­tä voi aut­taa vai­keuk­sis­sa ole­vaa yrit­tä­jää hen­ki­lö­koh­tai­sil­la va­lin­noil­la, muistuttaa Suomen Yrittäjien kenttäjohtaja Mari Kokko.

Kokon mukaan tapoja suosia kotimaisia yrittäjiä on monia.

– Os­ta ko­ti­mais­ta pie­nis­tä verk­ko­kau­pois­ta, ti­laa ko­tiin­kul­je­tuk­sel­la ruo­kaa lä­hi­ra­vin­to­las­ta, han­ki lah­ja­kort­te­ja pal­ve­lui­hin, jot­ka voit hyö­dyn­tää pan­de­mi­an ku­kis­tet­tua, Kokko luettelee Suomenmaan blogissaan .

Yrittäjien kenttäjohtaja sanoo, ettei kukaan osannut ennakoida millaisen kriisin korona aiheuttaisi suomalaisiin yrityksiin ja työpaikkoihin. Monen yrittäjän liiketoiminta ja pysähtynyt tai hiljentynyt merkittävästi. 

– Ko­ro­na on myös kan­san­ta­lou­del­li­nen krii­si, jota on jyrk­kyy­del­tään ja sy­vyy­del­tään ver­rat­tu 1990-lu­vun alun ti­lan­tee­seen. Se oli ai­ka, jol­loin kon­kurs­sien mää­rä kak­sin­ker­tais­tui ja yri­tys­ten mää­rä vä­he­ni.

Kokon mielestä nyt pitääkin olla tavoitteena, että mahdollisim­man moni pär­jäi­si krii­sin yli ja toi­min­ta läh­ti­si käyn­tiin sen jäl­keen.

– Sel­viy­ty­mis­pa­ke­tis­sa tu­lee ol­la sekä suo­raa tu­kea yrit­tä­jil­le ja yri­tyk­sil­le et­tä ra­hoit­ta­jien apua, et­tei näh­dä jou­koit­tain yri­tys­ten ala­sa­jo­ja ja yrit­tä­jien sy­vää epä­toi­voa. Mi­kä­li yri­tys­toi­min­ta ko­ro­nan ta­kia lop­puu, tu­lee var­mis­taa uu­den alun mah­dol­li­suus yrit­tä­jäl­le, hän paaluttaa.