Evan kysely: Niukka enemmistö pitää nykyistä maahanmuuttoa liiallisena – asenteet ovat muuttuneet pikkuhiljaa myönteisemmiksi

Asennoituminen maahanmuuttoon on nyt osin myönteisempää kuin viime syksynä. – Keskustan, kokoomuksen ja SDP:n kannattajien ryhmät ovat kaikki melko maltillisia ajatuksissaan maahanmuutosta
Maahanmuuttokysely

Suomalaisten asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovat muuttuneet 2000-luvulla hieman myönteisemmiksi, ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) teettämästä tutkimuksesta.

Viime kuukausina julkisuuteen tulleet epäilyt maahanmuuttajien tekemistä seksuaalirikoksista eivät juuri näytä vaikuttaneet yleisiin asenteisiin. Asennoituminen maahanmuuttoon on nyt osin myönteisempää kuin viime syksynä.

Evan tutkimuksesta selviää, että väestösyistä maahanmuuttoa lisäisi 39 prosenttia kyselyyn vastanneista. Maahanmuuton väestösyistä torjuu 36 prosenttia eli selvästi harvempi kuin aiempina vuosina.

Lähes 46 prosenttia eli lähes joka toinen katsoo työelämän tarvitsevan enenevästi maahanmuuttajia. Vain 13 prosenttia ajattelee, että ulkomaalaiset vievät liiaksi työpaikkoja suomalaisilta.

Kyselyyn vastanneiden suomalaisten niukka enemmistö, 52 prosenttia, on kuitenkin sitä mieltä, että nykyisen suuruinen maahanmuutto on liikaa. Viime syksynä näin ajatteli 53 prosenttia vastanneista. Asenteet ovat edelleen varautuneita, eivätkä kansalaiset toivo maahanmuuttopolitiikan höllentämistä.

Raportin mukaan maahanmuuton vaikutukset sisäiseen turvallisuuteen huolettavat. Vastanneista 58 prosentin mielestä rikollisuus ja levottomuudet lisääntyvät maassamme ulkomaalaisten myötä. Näkemyksen torjuu runsas viidennes eli 22 prosenttia.

Iso erotteleva tekijä on poliittinen kanta

Voimakkain suomalaisia maahanmuuttoasenteissa erotteleva tekijä on poliittinen kanta.

Kolme maahanmuuttomyönteisintä väestöryhmää ovat vihreitä, vasemmistoliittoa ja RKP:tä äänestävät.
Evan analyysin mukaan RKP:tä äänestävät painottavat maahanmuuton hyötyjä eniten, kun taas vihreitä äänestävät näkevät maahanmuutossa vähiten uhkia. Vasemmistoliiton kannattajat sijoittuvat näiden kahden ryhmän väliin, mutta varsin lähelle vihreitä.

Myös akateemisesti koulutetut, johtavassa asemassa olevat sekä EU-myönteiset näkevät vähiten uhkia maahanmuutossa. Naiset suhtautuvat maahanmuuttoon keskimäärin miehiä myönteisemmin.

Kielteisen suhtautumisen kolmen kärjessä ovat perussuomalaisten ja sinisten kannattajat ja EU-kielteiset. Nämä ryhmät kokivat Evan analyysin mukaan maahanmuuton uhkan olevan erittäin suuri ja hyödyn olematon.

Myös vähemmän koulutetut työntekijät, SAK:n liittojen jäsenet ja työttömät kokivat maahanmuuton enemmän negatiivisena asiana.

Suomalaisten suuri enemmistö jää kuitenkin näiden ryhmien välimaastoon.

Keskustan, kokoomuksen ja SDP:n kannattajien ryhmät ovat kaikki melko maltillisia ajatuksissaan maahanmuutosta. SDP:n kannattajat kallistuvat hieman keskimääräistä vähemmän uhan suuntaan, kokoomusta äänestävät taas painottavat enemmän hyötyä.

Keskustaa äänestävät näkevät maahanmuuton hieman keskimääräistä enemmän uhkana.

Evan raportin tulokset perustuvat noin 2 000 ihmisen vastauksiin, ja virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Syksyn kysely toteutettiin syys-lokakuussa ja tuore kysely tammi-helmikuun vaihteessa. Aineiston on käsitellyt Yhdyskuntatutkimus Oy.