"Em­me ha­lua ve­si­huol­los­ta uut­ta Ca­ru­naa" – Kansainväliset esimerkit ovat varoittavia, ministeri Leppä sanoo

Vesi

Vesihuollon jär­jes­tä­mi­nen on pi­det­tä­vä tii­viis­ti jul­ki­sen val­lan kä­sis­sä, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) linjaa.

Leppä käynnisti tammikuussa kan­sal­li­sen ve­si­huol­tou­u­dis­tuk­sen val­mis­te­lun. Sen ta­voi­te on tur­va­ta puh­das ha­na­ve­si Suomessa jat­kos­sa­kin.

– Osa­na uu­dis­tus­ta käy­dään myös huo­lel­li­ses­ti läpi tar­ve val­voa tai ra­joit­taa ve­si­huol­lon yk­si­tyis­tä­mis­tä. Em­me ha­lua ve­si­huol­los­ta uut­ta Ca­ru­naa. Kan­sain­vä­li­set esi­mer­kit ve­si­huol­lon myyn­nis­tä ovat va­roit­ta­via, Leppä kirjoittaa Suomenmaan blogissaan .

Ve­si­huol­lon jär­jes­tä­mi­nen on luon­nol­li­nen mo­no­po­li, sil­lä put­kia ei kai­ve­ta kak­sia rin­nak­kain, ministeri toteaa.

– Ve­si­huol­lon enem­mis­tö­o­mis­ta­juu­den on säi­lyt­tä­vä kai­kis­sa ta­pauk­sis­sa alu­een ja asuk­kai­den kä­sis­sä. Kun­ta­päät­tä­jät ovat täs­sä pal­jon var­ti­joi­na, Leppä sanoo.

Aiheesta on keskustelu Suomessa sen jälkeen, kun vuoden alussa uutisoitiin Jyväskylän suunnittelevan vesihuoltonsa osittaista yksityistämistä.

Vesiputkiston kasvava korjausvelka on kytevä huolenaihe, ministeri näkee.

– Maan al­la on 12 000 ki­lo­met­riä huo­no­kun­toi­sia ve­si­joh­to­ja ja vie­mä­ri­put­kea.

– Put­kia on kor­jat­ta­va, ja tämä saat­taa nä­kyä myös ve­den hin­nas­sa. Tur­val­li­nen vesi on niin tär­keä asia, et­tä näi­tä in­ves­toin­te­ja ei voi jät­tää te­ke­mät­tä. 

 Leppä sanoo, että ve­si­mak­suis­ta ei kui­ten­kaan saa muo­dos­tua pii­lo­ve­roa, vaan ne on to­del­la käy­tet­tä­vä toi­mi­van ve­den­ja­ke­lun yl­lä­pi­toon.

– Lain mu­kaan mak­su­jen on ol­ta­va koh­tuul­li­set ja ta­sa­puo­li­set. Ve­si­huol­los­ta vas­taa­va­na mi­nis­te­ri­nä ha­lu­an osal­ta­ni huo­leh­tia, et­tä puh­das ja kai­ken pe­rus­ta­na ole­va koh­tuu­hin­tai­nen ha­na­ve­si on meil­le suo­ma­lai­sil­le yl­pey­den ai­he jat­kos­sa­kin.