Valtiolle ehkä rajattu etuosto-oikeus ulkomaalaisten kiinteistökauppoihin

Muille kuin EU:n ja Eta-alueen kansalaisille kaavaillaan myös rajoitettua lupa- ja ilmoitusmenettelyä maaostoissa
Ulkomaalaisten kiinteistökaupat

Kokonaisturvallisuus halutaan huomioida paremmin ulkomaalaisten Suomessa tekemissä maa- ja kiinteistökaupoissa.

Puolustusministeriön asettaman työryhmän selvityksessä kaavaillaan muun muassa valtiolle etuosto-oikeutta strategisten ja yhteiskunnalle elintärkeiden kohteiden läheisyydessä.

Tällaisia turvallisuudelle tärkeitä kohteita voivat olla sotilasalueiden lisäksi muun muassa strategiset maa- ja merenkulkuväylät, padot ja satamat sekä tietoliikenteen ja sähkönsiirron kohteet.

Lisäksi työryhmä esittää harkittavaksi kiinteistökauppojen lupa- tai ilmoitusvelvollisuutta muille kuin EU:n tai Eta-alueen kansalaisille ja yhteisöille.

Työryhmän mukaan tällaisesta järjestelmästä pitäisi säätää lailla ja sitä voisi soveltaa alueellisesti tai ajallisesti rajoitettuna.

Myös lunastuslainsäädäntöä ehdotetaan täsmennettäväksi puolustustarpeiden osalta. Edellytyksen lunastamiselle voisivat esimerkiksi täyttyä Puolustusvoimien hallinnassa olevien alueiden lähialueilla.

Nykytilaan verrattuna puolustuslunastuslaissa pitäisi työryhmän mukaan kieltää selvemmin kiinteistöjen sellainen käyttäminen, joka haittaa Puolustusvoimien toimintaa.

Työryhmä perää myös viranomaisille nykyistä parempaa tilannekuvaa muutoksista kiinteistöjen omistuksissa ja hallintaoikeuksissa.

Tätä varten ehdotetaan parannuksia nykyisiin viranomaisrekistereihin, kuten kiinteistötietojärjestelmään ja kaupparekisteriin.

Työryhmän selvitys luovutettiin tänään puolustusministeri Jussi Niinistölle (ps).  
Turvallisuusnäkökohtien parempi huomioinen kiinteistö- ja maaomistuksissa ulottuu lähes kaikkien ministeriöiden toimialaan.

Valtioneuvoston kanslia asettaa työryhmän valmistelemaan lakiuudistuksia maan kokonaisturvallisuudelle tärkeistä kiinteistökaupoista.

Tavoitteena on saada hallituksen esitykset valmiiksi kevätkaudella 2018 ja lakimuutokset voimaan vuoden 2019 alusta.

Poikkihallinnolliseen työryhmään tulee edustus kahdeksasta ministeriöstä. Ryhmän puheenjohtajana toimii alivaltiosihteeri Timo Lankinen.

Tavoite tarkentaa merkittävien maa-alueiden ja kiinteistöjen hankintaa koskevaa lainsäädäntöä kokonaisturvallisuuden nimissä on kirjattu Sipilän hallituksen ohjelmaan.

Juttua täydennetty klo 15.10.