Kaikkonen puolustusvoimien alueellistamisselvityksestä: Haluan osaltani edistää paikkariippumattomuutta, joka kuuluu tulevaisuuden työelämään

Alueellistaminen

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) haluaa edistää paikkariippumattoman työn tekemistä tilaamassaan puolustusvoimain selvitystyössä. Kaikkonen kertoo asiasta Suomenmaan blogissaan.

Kaikkosen mukaan työ­tä kos­ke­vat ajat­te­lu- ja toi­min­ta­ta­vat muut­tu­vat ja toi­min­ta­ym­pä­ris­tön muu­tok­set ovat no­pei­ta. Di­gi­ta­li­saa­tion hän sanoo mah­dol­lis­tavan eri­lai­sia työs­ken­te­lyn ta­po­ja pai­kas­ta riip­pu­mat­ta.

– Pi­dän tär­ke­ä­nä, et­tä ih­mi­nen voi elää oman nä­köis­tään elä­mää it­sel­leen par­haak­si ko­ke­mas­saan pai­kas­sa. Tai pai­kois­sa. Mo­nes­ti näi­tä paik­ko­ja on use­am­pi, Kaikkonen kirjoittaa.

Yle kertoi sunnuntaina, että Kaik­ko­sen joh­ta­ma puo­lus­tus­mi­nis­te­riö aloit­taa alu­eel­lis­ta­mis­sel­vi­tyk­sen, joka kos­kee koko puo­lus­tus­hal­lin­toa.Tar­koi­tus on sel­vit­tää, voi­si­ko puo­lus­tus­hal­lin­non työ­teh­tä­viä ha­jaut­taa ny­kyis­tä enem­män ym­pä­ri Suo­mea.

Kaikkonen kertoo Suomenmaan blogissaan, että sel­vi­tys­työs­sä tul­laan kar­toit­ta­maan ta­po­ja, joil­la työs­ken­te­ly use­am­mal­la paik­ka­kun­nal­la oli­si mah­dol­lis­ta 2020-lu­vun puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa.

Keskustan puheenjohtaja, elinkeinoministeri Kat­ri Kul­mu­ni lait­toi sa­man­ta­pai­sen sel­vi­tys­työn käyn­tiin joh­ta­mas­saan työ­voi­ma- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­ös­sä ai­em­min syk­syl­lä.

– Paik­ka­riip­pu­mat­to­man työn mah­dol­lis­ta­jia ovat etä­työ, ha­jau­tet­tu työ ja rat­kai­sut, jot­ka tu­ke­vat liik­ku­vaa työs­ken­te­lyä, Kaikkonen summaa.

Puolustushallinnolla on Kaikkosen mukaan lu­kui­sia toi­mi­pis­tei­tä ym­pä­ri maa­ta. Hän pitää järkevänä, että niitä hyödynnetään nykyistä laajemmin puo­lus­tus­hal­lin­non hen­ki­lös­tön työs­ken­te­ly­ti­loi­na.

Puolustusministeri sanoo tiedostavansa sen, ettei kaikkea työta voi muuttaa paikkariippumattomaksi, mutta kaikkia kiviä ei kuitenkaan ole vielä käännetty.

– Mo­ni­paik­kai­suus ja paik­ka­riip­pu­mat­to­muus ovat tu­le­vai­suut­ta ja ha­lu­an osal­ta­ni nii­tä edis­tä