Keskustan Kalmari pitää Helsingin yliopiston ravintoloiden naudanlihaboikottia käsittämättömänä – "Aiotaanko siis myös maa- ja metsätaloustieteellinen tiedekunta lopettaa?"

Ilmastonmuutos

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokuntaa johtava keskustan Anne Kalmari ei ymmärrä Helsingin yliopiston ravintoloiden päätöstä luopua naudanlihan käytöstä.

– Helsingin yliopiston ravintoloiden päätös lopettaa naudanlihan tarjoilu mitä ilmeisimmin opiskelijoilta kysymättä on käsittämätön, Kalmari toteaa tiedotteessaan.

Hänen mielestään todennäköinen seuraus on, että kotimaisen naudanlihan korvaa pääosin ulkomainen tuontiruoka maailman ääristä rahdatuista kasviksista alkaen.

– Miten tämä vähentää päästöjä?

Kalmarin mielestä on syytä muistaa, että kotimaisessa naudanlihantuotannossa ei käytetä soijaa tai palmuöjyä, joiden tuotanto uhkaa sademetsiä

–  Sen sijaan naudat huolehtivat kulttuurimaisemista ja monimuotoisuudesta laiduntamalla. Uhanalaisista lajeista lähes kolmannes sijaitsee perinnebiotoopeilla. Mitä mieltä yliopiston suunnalla ollaan monimuotoisuuden säilyttämisestä?

Kalmarin mukaan päätös on täysin epäjohdonmukainen myös siitä näkökulmasta, että Helsingin yliopisto kuitenkin tuottaa naudanlihaa ja maitoa sekä kouluttaa alan asiantuntijoita.

– Aiotaanko siis myös yliopiston maa- ja metsätaloustieteellinen tiedekunta lopettaa?

Kalmari katsoo, että todellisuudessa kyse on ideologisesta ratkaisusta.

– On kestämätöntä, että ”kasvismafia” yrittää ilmastonmuutoksen varjolla viedä toisilta ihmisiltä oikeuden syödä, mitä itse haluavat. Miksi opiskelijat eivät saa itse valita ja päättää, mitä lautaselleen ottavat?

– Keskustassa luotamme ihmisiin ja siihen, että jokainen järkevä ihminen pyrkii syömään mahdollisimman terveellisesti ja tasapainoisesti.

Hel­sin­gin yli­o­pis­ton yli­op­pi­las­kun­nan omis­ta­ma Yl­va luo­puu ko­ko­naan nau­dan­li­han tar­jo­a­mi­ses­ta Uni­Ca­fe-ra­vin­to­lois­saan hel­mi­kuus­ta 2020 al­ka­en.

Nau­dan­li­han pois­ta­mi­nen ra­vin­to­loi­den tar­jon­nas­ta vä­hen­tää Yl­van ra­vin­to­la­lii­ke­toi­min­nan raa­ka-ai­nei­den hii­li­ja­lan­jäl­keä 11 pro­sent­tia vuo­des­sa, yri­tys ker­too.

– Luo­vum­me nau­dan­li­has­ta, sil­lä se on yk­si te­hok­kaim­mis­ta ta­vois­ta pie­nen­tää hii­li­ja­lan­jäl­ke­äm­me. Muu­tos teh­dään ruo­ka­fi­lo­so­fi­am­me mu­kai­ses­ti: vas­tuul­li­ses­ti, maus­ta tin­ki­mät­tä. Kun­ni­an­hi­moi­sel­la tuo­te­ke­hi­tyk­sel­lä olem­me ha­lun­neet var­mis­taa, et­tä nau­dan kor­vaa­vat vaih­to­eh­dot ovat en­tis­tä her­kul­li­sem­pia, Uni­Ca­fen lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Lee­na Pih­la­ja­mä­ki sa­noo tie­dot­tees­sa.

Uni­Ca­fe-ra­vin­to­lat pal­ve­le­vat asi­ak­kai­taan nel­jäl­lä Hel­sin­gin yli­o­pis­ton kam­puk­sel­la sekä Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa Kai­vo­pi­hal­la. Päi­vit­täin lou­nai­ta myy­dään noin 10 000.

Ra­vin­to­loi­den käyt­tä­mäs­tä li­has­ta 15 pro­sent­tia on nau­taa. Yl­van tie­dot­tees­sa to­de­taan, et­tä pois­ta­mal­la nau­dan­li­han lou­nas- ja kah­vi­la­tar­jon­nas­ta Uni­Ca­fe vä­hen­tää omaa ja sa­mal­la asi­ak­kait­ten­sa lou­nais­ta syn­ty­vää hii­li­ja­lan­jäl­keä 240 000 hii­li­di­ok­si­di­ki­lol­la vuo­des­sa.

Yl­va tie­dot­taa usei­den tut­ki­mus­ten to­den­neen, et­tä siir­ty­mi­nen kas­visp­ro­tei­i­ni­poh­jai­seen ruo­ka­va­li­oon on yk­si mer­kit­tä­vim­mis­tä kei­nois­ta vä­hen­tää kas­vi­huo­ne­pääs­tö­jä yk­si­lö­ta­sol­la. Aloi­te nau­dan­li­han pois­ta­mi­ses­ta tuli Uni­Ca­fen hen­ki­lö­kun­nal­ta.

– Olem­me Yl­vas­sa si­tou­tu­neet il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­seen kai­kis­sa toi­min­nois­sam­me. Ar­jen kes­tä­vät ku­lu­tus­va­lin­nat vaa­ti­vat roh­kei­ta te­ko­ja yri­tyk­sil­tä ja sa­mal­la lain­sää­dän­töym­pä­ris­töön muu­tok­sia val­ti­on­ta­sol­ta, Yl­van toi­mi­tus­joh­ta­ja Ant­ti Kerp­po­la sa­noo.

– Nau­dan­li­haa si­säl­tä­vis­tä tuot­teis­ta luo­pu­mi­nen ra­vin­to­lois­sam­me on yk­si sel­keä tapa pie­nen­tää sekä mei­dän et­tä kau­pun­ki­lais­ten hii­li­ja­lan­jäl­keä. Mut­ta se on vas­ta al­kua mat­kal­lam­me hii­li­neut­raa­liu­teen, hän li­sää.

Uni­Ca­fen hel­mi­kuus­sa voi­maan as­tu­va lou­nas­lis­ta on suun­ni­tel­tu si­ten, et­tei lis­tal­ta löy­dy enää nau­dan­li­haa si­säl­tä­viä ruo­kia. Nau­dan­li­ha pois­tuu myös kah­vi­la­tuot­teis­ta, ku­ten lei­vis­tä ja pa­ni­neis­ta.

Syk­syn alus­sa Uni­Ca­fe il­moit­ti aset­ta­van­sa ta­voit­teek­seen kas­vis- ja ve­gaa­ni­lou­nai­den myyn­ti­o­suu­den nos­ta­mi­sen yli 50 pro­sent­tiin vuo­den 2020 lop­puun men­nes­sä.