Ministeri Tiilikainen esittää sähköveron porrastettua kevennystä harvaan asuttujen seutujen sähkönsiirtolaskujen pienentämiseksi

Säh­kö­ve­ron ke­ven­nyk­sen rahoittamiseksi Tiilikainen ehdottaa, että yrityksille ei jatkossa maksettaisi ener­gi­a­ve­ron pa­lau­tuk­sia fos­sii­li­ses­ta ener­gi­as­ta
Sähkövero

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) esittää, että sähköveroa alennettaisiin porrastetusti harvaan asuttujen seutujen sähkönsiirtolaskujen pienentämiseksi.

– Eri­tyi­ses­ti har­vaan asu­tuil­la alu­eil­la, mis­sä säh­kö­verk­koa on pal­jon asi­a­kas­ta koh­den, on ko­ro­tus­pai­ne suu­ri. Por­ras­tet­tu säh­kö­ve­ro toi­si hel­po­tus­ta näi­den alu­ei­den asuk­kai­den säh­kö­las­kuun, Tiilikainen kirjoittaa Suomenmaan blogissaan .

Säh­kö­ve­ron ke­ven­nyk­sen rahoittamiseksi Tiilikainen ehdottaa, että yrityksille ei jatkossa maksettaisi ener­gi­a­ve­ron pa­lau­tuk­sia fos­sii­li­ses­ta ener­gi­as­ta.

– Täs­tä sääs­ty­väl­lä sum­mal­la voi­tai­siin kat­taa ku­lut­ta­jien säh­kö­ve­ron alen­ta­mis­ta. Tämä oli­si myös il­mas­ton kan­nal­ta pe­rus­tel­tua.

– Fos­sii­li­nen, pääs­tö­jä ai­heut­ta­va ener­gia yri­tyk­sil­le kal­lis­tui­si, ministeri toteaa.

Sähköveron alen­nus­ta ei pidä Tiilikaisen mukaan teh­dä ko­rot­ta­mal­la ve­roa kau­pun­geis­sa, mis­sä mo­net muut ih­mis­ten elä­mi­sen kus­tan­nuk­set ovat kor­ke­am­mat kuin maa­seu­dul­la.

Ku­lut­ta­jan säh­kö­las­ku koos­tuu kes­ki­mää­rin kol­mes­ta yh­tä suu­res­ta osas­ta, säh­kön ku­lu­tuk­ses­ta, sen siir­ros­ta ja ve­rois­ta. Ve­rot ke­rä­tään säh­kön siir­to­las­kun yh­tey­des­sä, jo­ten ku­lut­ta­jal­le siir­to näyt­täy­tyy eri­tyi­sen kal­lii­na, ministeri muistuttaa.

Säh­kön siir­to­hin­to­jen nou­su­pai­nei­ta on hil­lit­ty Tiilikaisen esi­tyk­ses­tä jo kah­del­la pa­ran­nuk­sel­la. Siir­to­hin­to­jen vuo­tui­sil­le ko­ro­tuk­sil­le tuli 15 pro­sen­tin kat­to es­tä­mään räi­kei­tä ko­ro­tuk­sia.

Vai­keis­sa olois­sa toi­mi­vil­le yh­ti­öil­le voi­daan an­taa jat­ko­ai­kaa ai­na vuo­teen 2036 sää­var­man ver­kon to­teu­tuk­seen. Har­vaan asu­tuil­la alu­eil­la jat­ko­ai­ko­ja on­kin jo ha­et­tu ja myös myön­net­ty, ministeri kertoo.

Pro­fes­so­ri Jar­mo Par­ta­nen sel­vit­ti Tiilikaisen pyyn­nös­tä, löy­tyi­si­kö mui­ta kei­no­ja siir­to­hin­to­jen pi­tä­mi­sek­si ku­ris­sa.

– Hok­kus­pok­kus­temp­pu­ja ei ole, mut­ta esi­mer­kik­si in­ves­toin­tien ta­saus­jak­son pi­den­nys ja ku­lut­ta­jien mah­dol­li­suus hyö­dyn­tää al­hai­sen säh­kön­hin­nan het­kiä äly­verk­ko­jen myö­tä ovat ku­lut­ta­jia hyö­dyt­tä­viä eh­do­tuk­sia. Näi­tä viem­me työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­ös­sä eteen­päin, Tiilikainen kertoo.