Maakuntajohtajat vaativat kaavoitus- ja rakentamislain valmistelun keskeyttämistä kokonaan – "Ehjää ei olisi pitänyt lähteä korjaamaan"

Politiikka

Suomen maakuntajohtajat esittävät, että kaavoitus- ja rakentamislakia koskeva valmistelu keskeytetään kokonaan.

Maakuntajohtajien lähettämässä tiedotteessa todetaan, ettei lakiluonnosta ole mahdollista viedä eteenpäin nykymuotoisena tilanteessa, jossa valmistelu on ajautunut poliittiseen umpisolmuun. Valmistelun keskeyttäminen on siksi maakuntajohtajien mukaan tarkoituksenmukaisinta.

Viime aikoina on uutisoitu maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön välisistä kiistoista maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseen liittyen.

Taustalla on poliittinen kiista, jossa vihreät painottavat ympäristöministeriön kantoja ja keskusta taas maa- ja metsätalousministeriön kantoja. Alun perin oli tarkoitus, että lausunnolle lähtisi hallituksen sopima esitys, mutta hallituspuolueet eivät päässeet asiasta yhteisymmärrykseen.

Maakuntajohtajat toteavat kannanotossaan, että lausunnoille lähetetty kaavoitus- ja rakentamislain (entinen maankäyttö- ja rakennuslaki) luonnos on ongelmallinen.

– Kyseessä on keskeneräinen lakiluonnos, joka ei saavuta hallitusohjelmassa sille asetettuja tavoitteita, vaan on osin näiden kanssa suorastaan ristiriidassa, maakuntajohtajien tiedotteessa todetaan.

Maakuntajohtajien mukaan lakiluonnos ei sujuvoita kaavaprosesseja eikä vähennä byrokratiaa, vaan päinvastoin lisää niitä.

Luonnos lisää samalla kuntien kustannusrasitusta, maakuntajohtajat näkevät. Luonnoksen myötä suunnittelun määrä lisääntyisi, mutta sen vaikuttavuus heikkenisi. Julkisen talouden kestävyysvajeen näkökulmasta lopputulos olisi tiedotteen mukaan haitallinen.

– Ympäristöministeriö pyrkii lakiluonnoksen myötä merkittävästi heikentämään kuntien ja kuntayhtymien demokraattiselta pohjalta tapahtuvaa suunnittelua ja kasvattamaan valtion toimivaltaa alueidenkäytön valvonnassa. Maakuntajohtajat eivät hyväksy tätä pyrkimystä.

Maakuntajohtajien mukaan nyt lausunnolla olevassa lakiluonnoksessa suunnittelujärjestelmään jäisi aukkoja maakuntakaavan mainitun heikentämispyrkimyksen myötä.

Maakuntakaavalle asetetaan luonnoksessa tavoitteita, joita se ei esitetyssä muodossaan enää pysty täyttämään, tiedotteessa sanotaan.

– Osallisuuden kannalta esitetty järjestelmä on monimutkainen. Muutos aiheuttaisi jatkuvaa tulkinnan vaikeutta, ja on helppoa nähdä, että syntyvä tilanne tulisi kuormittamaan eri oikeusasteita. Lakiluonnos heikentäisi kansalaisen uskoa vaikutusmahdollisuuksiinsa erilaisissa viranomaismenettelyissä, maakuntajohtajat arvostelevat.

Maakuntajohtajien mukaan koko kaavoitus- ja rakentamislain uudistamistarve näin isossa laajuudessa on kyseenalainen. Uudistamisen tarkoitus ei ole heidän mukaansa selvinnyt pitkään jatkuneen valmistelun aikana.

– Prosessien keventäminen on tarpeen, mutta tämä ei vaadi monelta osin hyvin toimivan, voimassa olevan lain kokonaisuudistusta. Ehjää ei olisi pitänyt lähteä korjaamaan, maakuntajohtajat toteavat.