Keskustan puoluevaltuusto: Petopolitiikkaan tarvitaan lisää kansallista liikkumatilaa

Puoluevaltuusto

Keskustan puoluevaltuusto vaatii kannanotossaan EU:n jäsenmaille enemmän kansallista liikkumatilaa suurpetopolitiikkaan.

Puoluevaltuusto ilmaisee huolensa metsästystä sääntelevän luontodirektiivin tulkintaohjeen muutoksesta, joka puuttuisi petopolitiikan kannalta tärkeään kannanhoidolliseen metsästykseen.

– Esitys on vakavassa ristiriidassa jäsenmaille luvatun liikkumavaran kanssa, kannanotossa todetaan.

Puoluevaltuusto huomauttaa, että karhun ja ilveksen kannat ovat kasvaneet kannanhoidollisesta metsästyksestä huolimatta.

– Metsästys ei vaaranna kantojen elinvoimaisuutta, mutta mahdollistaa vahinkojen ehkäisyn ja ylläpitää suurpetojen hyväksyttävyyttä.

Kantojen sääntelyn lisäksi keskusta pitää tärkeänä suurpetojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisyä ja korvaamista. Puoluevaltuusto kiirehtiikin hallituksen valmisteleman riistavahinkolain muutoksen tuomista eduskunnan käsittelyyn.

– Suurpetojen aiheuttamat kotieläin-, irtaimisto- ja viljelysvahingot korvattaisiin aina täysimääräisesti. Tämä on vahingon kärsijöiden kannalta oikeus ja kohtuus.