Keskustan puoluevaltuusto koolla Turussa – varapuheenjohtajiksi neljä ehdokasta

Keskusta

Keskustan puoluevaltuuston kaksipäiväinen kokous alkaa tänään Turussa Holiday Club Caribiassa.

Keskustalaiset virittelevät viikonloppuna vaalihenkeä. Puheenjohtaja Juha Sipilä pitää aamupäivällä linjapuheen, jossa hän esittelee uuden terälehden luottamuksen apilasta. Apilan sisältö on osa keskustan tulevaa eduskuntavaaliohjelmaa.

Puoluevaltuusto on koolla ensimmäistä kertaa nykyisellä kokoonpanolla. Keskustapiirit esittivät jäseniä seuraavalle kaksivuotiskaudelle kevään kokouksissaan ja puoluekokous hyväksyi jäsenet kesäkuussa.

Lauantaina puoluevaltuustolle valitaan johto. Antti Kivelä haluaa jatkaa toisen kauden puheenjohtajana.

Satu Simelius ja Jussi Ylitalo eivät hae jatkokautta varapuheenjohtajina. Ehdokkaina ovat Liina Tiusanen Helsingistä, Rami Ala-Nisula Etelä-Pohjanmaalta, Liisa Varjola Kymenlaaksosta ja Sanna Kurki Uudeltamaalta.

Rami Ala-Ni­su­la on 40-vuo­ti­as, ku­rik­ka­lai­nen yrit­tä­jä ja per­hee­ni­sä. Hän toi­mii Ku­ri­kas­sa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ja kes­kus­tan kun­nal­lis­jär­jes­tön pu­heen­joh­ta­ja­na. Sot­ka­mon puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa Ala-Ni­su­la joh­ti pu­het­ta oh­jel­ma­va­li­o­kun­nas­sa.

45-vuo­ti­as Sanna Kur­ki on kou­lu­tuk­sel­taan yo-vil­je­li­jä, ko­ti­ta­lous­tek­nik­ko ja lii­ke­ta­lou­den mer­ko­no­mi. Hän työs­ken­te­lee per­hey­ri­tyk­ses­sä ta­lous­joh­ta­ja­na ko­ne­kor­jaa­mo­a­lal­la sekä ruo­an­tuot­ta­ja­na. 

Kur­ki on kol­man­nen kau­den puo­lu­e­val­tuu­tet­tu. Hän toi­mii toi­sen kau­den val­tuu­tet­tu­na sekä va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na val­tuus­to­ryh­mäs­sä, kun­ta­yh­dis­tyk­ses­sä ja Uu­den­maan pii­ris­sä.

Liina Tiu­sa­nen on Hel­sin­gin Kes­kus­ta­nuor­ten pu­heen­joh­ta­ja ja vies­tin­nän joh­ta­mi­sen mais­te­ri­o­pis­ke­li­ja Jy­väs­ky­län yli­o­pis­tos­sa. Hän on toi­mi­nut ai­kai­sem­min muun mu­as­sa kes­kus­ta­nuor­ten va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na.

Tiu­sa­nen on toi­sen kau­den puo­lu­e­val­tuu­tet­tu. Häntä kannattavat varapuheenjohtajaksi keskustanuoret ja keskustaopiskelijat.

Lii­sa Var­jo­la on 36-vuotias toi­sen kau­den kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja maa­kun­ta­val­tuu­tet­tu. Hän on Ky­men­laak­son kes­kus­tan pii­ri­hal­li­tuk­sen jä­sen ja toi­sen kau­den puo­lu­e­val­tuu­tet­tu, Kes­kus­ta­nais­ten Ky­men­laak­son pii­rin pu­heen­joh­ta­ja ja Suo­men Kes­kus­ta­nais­ten hal­li­tuk­sen jä­sen.

Puoluevaltuusto nimeää neljä pysyvää valiokuntaa – poliittisen valiokunnan, järjestövaliokunnan, ohjelmavaliokunnan sekä tulevaisuus- ja kehittämisvaliokunnan.

Luvassa on myös evästyskeskustelua eduskunta-, euro- ja maakuntavaaleihin.

Kaksi kertaa vuodessa kokoontuva puoluevaltuusto käyttää keskustassa ylintä päätösvaltaa puoluekokousten välillä.

Jäseniä on 135. Puoluevaltuustoon lukeutuu jäseniä piireistä ja sisarjärjestöistä sekä puolueen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja puoluesihteeri.