Keskusta kaipaa aatekeskustelua

Pääkirjoitus

Keskustan puheenjohtajan vaihtuminen on vihdoin alkanut virittää myös aatteellista keskustelua puolueen linjasta. Kaksi tuoretta Suomenmaan blogia ovat tästä hyviä esimerkkejä.

Kansanedustaja Pekka Aittakumpu kaipasi puheenjohtajavaaliin kolmatta vaihtoehtoa Antti Kaikkosen ja Katri Kulmunin rinnalle (Suomenmaa 9.7. ).

Aittakummun mukaan keskustan kannattajista suuri osa on uudistusmielisiä konservatiiveja. Hän kyseli, johtuisiko osa puolueen kannatuskadosta siitä, että konservatiivit eivät tällä hetkellä tunne oloaan puolueessa kotoisaksi.

– Ehkä keskustassa ei ole kyl­lin laa­jas­ti huo­mi­oi­tu kon­ser­va­tii­vis­ta poh­ja­vi­ret­tä ja juu­ris­toa, joka puo­lueel­lam­me on. Uu­dis­tus­mie­li­nen kon­ser­va­tii­vi­suus ei ole py­säh­ty­nei­syyt­tä, vaan se on yh­teis­kun­taa pe­rin­teis­ten ar­vo­jen poh­jal­ta kes­tä­väs­ti uu­dis­ta­va voi­ma, Aittakumpu kirjoitti.

Aittakumpu toivoikin vaaliin myös selkeästi arvokonservatiivista vaihtoehtoa. Nimiehdotusta kirjoitukseen ei kuitenkaan sisältynyt.

Jos katsotaan nykyistä keskustan ryhmää, siitä varmasti löytyy Aittakummun kaipaamia uudistusmielisiä konservatiiveja. Parhaiten määritelmä taitaa sopia Juha Sipilään, joka on eroamassa puheenjohtajan paikalta vaalitappion jälkeen.

EU:n alueiden komitean pitkäaikainen jäsen Ossi Martikainen käsitteli keskustan tilannetta eurooppalaisessa kehyksessä (Suomenmaa 12.7. ).

Martikainen kiinnitti huomiota siihen, että keskustan ryhmä Euroopan parlamentissa vaihtoi kevään vaalien jälkeen nimensä Renew Europe -muotoon. Entisellä nimellään ryhmä kokosi demokraattisia ja liberaaleja voimia.

Martikainen veti nimenvaihdosta selkeän johtopäätöksen: Ei olla enää liberaaleja.

Aittakummun ja Martikaisen kirjoitukissa on paljon yhteistä. Ne kertovat epäilemättä jostain tärkeästä pohjavireestä keskustassa.

 

Martikaisen mielestä keskustan olisi käy­tä­vä re­hel­li­ses­ti läpi, mi­ten suu­ri osa sen kan­na­tus­pu­do­tuk­ses­ta on liit­ty­nyt suo­ra­nai­ses­ti ta­lous- ja mo­raa­li­li­be­raa­lei­hin uu­dis­tuk­siin Eu­roo­pas­sa ja ko­ti­maas­sa.
– Nii­tä­hän on riit­tä­nyt esi­mer­kik­si mai­to­kiin­ti­öi­den pois­ta­mi­ses­ta tak­siu­u­dis­tuk­seen, kaup­po­jen au­ki­o­loon ja al­ko­ho­li­po­li­tiik­kaan, Martikainen kirjoitti.

Aittakummun ja Martikaisen kirjoituksissa on paljon yhteistä. Ne kertovat epäilemättä jostain tärkeästä pohjavireestä keskustassa.

Aatekeskustelua kaivataan keskustassa kipeästi. Toivottavasti sitä voidaan kuitenkin käydä niin, että sen paremmin ”liberaali” kuin ”arvokonservatiivi” -sanoista ei tehdä lyömäasetta puheenjohtajavaalissa.