Turpeen uusiutuvuusaloite kaadettiin keskustan puoluehallituksessa

Mielipide

Julkaisin viime viikolla blogin ”Turve on poistettava päästökaupan piiristä”.

Pidin oleellisena kysymyksenä turpeen luokittelemista uusiutuvaksi polttoaineeksi, mitä se kiistattomasti on. Tästä on tarjolla vahvaa tietoa mm. Polaris-TV:n julkaisemassa professori Kari Mielikäisen haastattelussa.

Esitin, että uusiutuvana polttoaineena turve tulisi poistaa päästökaupan piiristä.

Niin kauan kun tämä ei ole mahdollista, valtion tulisi palauttaa turvealalle siltä perittävät päästökauppamaksut.

Tämä takaisi vakaan perustan turpeen energiakäytön jatkamiselle ja sen kehittämiselle.

Vapun aattona turvealan yrittäjät tapasivat eduskuntatalon edustalla elinkeinoministeri Mika Lintilän. Hän torjui lähetystön vaatimuksen turpeen luokittelemiseksi uusiutuvaksi polttoaineeksi.

Turpeen uusiutuvuus oli esillä myös 23.4. pidetyssä keskustan puoluehallituksen kokouksessa. Kaikesta päättäen Mika Lintilä oli vaikuttanut asian valmisteluun.

Käsittelyn pohjana oli keskustan Karstulan kunnallisjärjestön aloite, jossa ehdotettiin turpeen uusiutuvuuden uudelleenarviointia ja ratkaisuja turvetuottajien ahdinkoon:

”Arvio turpeen uusiutuvuudesta on tehtävä eduskunnassa uudestaan.

Eduskunnan suuressa valiokunnassa kolikkoa heittämällä tehty päätös, jonka mukaan turve ei ole uusiutuva energiamuoto asettaa suomalaisen turpeen ja suomalaiset turvetuottajat huonoon asemaan.

Kyse on kotimaisen energiantuotannon ja huoltovarmuuden turvaamisesta tulevaisuudessa. Tämä vääryys on eduskunnan oikaistava. Ja keskustan on oltava asiassa aloitteentekijä.

Turvetta tarvitaan myös muihin tarkoituksiin. Se on ominaisuuksiltaan erinomainen kuivike karjatiloille sekä kasvualusta kasvihuone- ja avomaan tuotannossa. Hallitsematon tuotannon alasajo johtaa myös näiden turpeen käyttömuotojen osalta siihen, että korvaavaa tuotetta ei ole tai sitä ostetaan huonoimmassa tapauksessa ulkomailta.”

Puoluehallitukselle laaditussa vastausluonnoksessa esitys torjuttiin:

”Puoluehallitus yhtyy aloitteen huoleen turvealan rajusta murroksesta, mutta ei yhdy aloitteen esitykseen turpeen luokituksen muuttamisesta.”

Perusteluna esitettiin mm. se, että turpeen määrittelemistä uusiutuvaksi polttoaineeksi oli käsitelty hiljattain julkaistussa laajapohjaisen turvealan työryhmän raportissa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2021), joka oli torjunut luokituksen muuttamisen.

Työryhmän perusteena oli ollut, ettei kansallisilla poliittisilla aloitteilla voida tehdä muutoksia turpeen asemaan. Sen mukaan Suomi ei voisi omilla päätöksillään vapauttaa turvetta päästökaupan piiristä eikä tällä olisi tosiallista vaikutusta turpeen kilpailukykyyn tai hinnoitteluun.

Kannatin aloitteen hyväksymistä.

Kun aikaa keskusteluun ei ollut, ehdotin aloitevastauksen panemista pöydälle. Etelä-Hämeen edustaja Johanna Häggman kannatti. Pari muutakin jäsentä meitä keskustelussa tuki.

Suoritetussa äänestyksessä jäimme kuitenkin kaksin. Kielteistä aloitevastausta kannattivat myös vahvojen turvemaakuntien edustajat.

Seuraavana päivänä puoluevaltuuston kokouksessa käytetyt puheenvuorot osoittivat, että puolueväen laaja enemmistö tukee toisenlaista turvelinjaa kuin lähes yksimielinen puoluehallitus.

Karstulan aloite pitää viedä puoluevaltuuston käsittelyyn ja tarvittaessa puoluekokoukseen. Puolueen tulee asettaa tavoitteeksi, että turve määritellään uusiutuvaksi polttoaineeksi, kuten Ruotsissa ja Norjassa on tehty.

Tämä antaa perusteet vaatia turpeen poistamista EU:n päästökaupan piiristä. Tämä antaa perusteet palauttaa turpeesta Suomen valtion kassaan kerättävät päästökauppatulot.

Turvealoitteen käsittely puoluehallituksessa antaa surkean kuvan keskustan nykyisestä toimintakulttuurista. Vahvasti perusteltu ja laajaa kannatusta nauttiva aloite hylätään ja vedotaan valtion asettaman työryhmän kantaan!

On aihetta uudelleen vaatia, että keskusta palautetaan kansanliikkeeksi, kuten esitin äskettäin julkaisemassani blogissa ”Johtivatko kummisedät taas Keskustan harhaan”.

Puolueessa on luovuttava ylhäältäpäin tulevasta ohjailusta ja annettava aidon kansanvallan toteutua.

Paavo Väyrynen

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen