Pirkkalainen Suomenmaan blogissa: Kuntavaalityö on aloitettava jo nyt – ”Ha­lu­am­me, et­tä kes­kus­tal­la on kai­kis­ta puo­lu­eis­ta eni­ten eh­dok­kai­ta”

Keskusta

Keskustan puoluesihteerin Riikka Pirkkalaisen mukaan keskustan tehtävä on puolustaa alueellista tasa-arvoa myös vuoden 2021 kuntavaaleissa.

Pirkkalainen kirjoittaa asiasta Suomenmaan blogissaan.

Kommenttillaan puoluesihteeri viittasi Helsingin Sanomien hiljattain julkaisemaan tutkimukseen, jonka mukaan sel­vä enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta ha­lu­aa säi­lyt­tää koko maan asut­tu­na.

– Mei­dän sa­no­mam­me hy­väs­tä ar­jes­ta, lä­hi­luon­nos­ta ja per­hei­den su­ju­vis­ta pal­ve­luis­ta pu­ree suu­ris­sa kau­pun­geis­sa ja pie­nis­sä kun­nis­sa. Em­me ra­ken­na vas­tak­kai­na­set­te­lua, mikä on meil­le eh­dot­to­mas­ti vah­vuus, Pirkkalainen kirjoittaa.

Kun­ta­vaa­lit ovatkin Pirkkalaisen mukaan keskustalle mah­dol­li­suus nos­taa puolueen profiilia ar­kis­ten asi­oi­den asi­an­tun­ti­ja­na.

Hän kannustaa keskustalaisia vaalityöhön jo nyt.

– On hyvä muis­taa, et­tä ih­mi­siä kiin­nos­ta­vat oman kun­nan pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­seen liit­ty­vät, konk­reet­ti­set asi­at.

Keskusta pyrkii saamaan kuntavaaleihin kaikista puolueista eniten ehdokkaita. Pirkkalaisen mukaan keskustalla tulee myös olla ehdokkaita enemmän kuin viimeksi.

– Jos jo­kai­nen kun­nal­lis­jär­jes­tö hank­kii vä­hin­tään yh­den eh­dok­kaan enem­män kuin vii­mek­si, myös en­sim­mäi­nen ta­voi­te täyt­ty­nee kirk­kaas­ti.

Vaalimenestys tarvitsee Pirkkalaisen mukaan myös näkyvyyttä.

Hän kannustaa keskustalaisia saamaan puolueen linjauksia läpi niin pai­kal­lis­leh­dis­sä kuin so­si­aa­li­sen me­di­an pai­kal­li­sis­sa kes­kus­te­lu­ka­na­vis­sa.

– Jos kes­kus­tan val­ta­kun­nal­li­nen po­li­tiik­ka näyt­täy­tyy myön­tei­se­nä, se te­kee pai­kal­li­ses­ta toi­min­nas­tam­me hou­kut­te­le­van. Sama pä­tee myös toi­sin­päin. Sik­si on tär­ke­ää tie­tää, mil­lai­sen po­li­tii­kan puo­les­ta kes­kus­ta­lai­set omis­sa kun­nis­saan toi­mi­vat.