Pirkkalainen: Keskustan omaa identiteettiä on syytä pohtia kunnolla – Kannustaa kaikkia keskustalaisia osallistumaan uudistustyöhön

Keskusta

Keskustan brändi kaipaa kirkastamista, toteaa keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen Suomenmaan blogissaan.

Pirkkalaisen mukaan keskustan identiteettiä äänestäjien silmissä ovat heikentäneet muun muassa pitkät ja raskaat pääministerivuodet koko 2000-luvun aikana.

– Omis­sa­kin jou­kois­sa on ene­ne­väs­ti poh­dit­tu, mil­lä asi­al­la puo­lue en­si­si­jai­ses­ti on, hän kirjoittaa.

Sen vuoksi puolueessa on Pirkkalaisen mukaan syytä käydä kunnolla läpi keskustan omaa identiteettiä ja ohjelmaa. Prosessin on tarkoitus helpottaa puolueen markkinoimista äänestäjille.

– Kes­kus­ta on pe­rin­tei­ses­ti ol­lut vah­va oh­jel­ma­puo­lue – ha­lu­am­me ol­la sitä vas­tai­suu­des­sa­kin – mut­ta ää­nes­tys­pää­tök­siä teh­des­sä kan­sa­lai­sil­le on jopa po­liit­ti­sia lin­jauk­sia tär­ke­äm­pää mie­li­ku­va puo­lu­ees­ta. 

Pirkkalainen muistuttaa, että puolueen uu­dis­tu­soh­jel­ma­työ on ol­lut käyn­nis­sä vii­me ke­vääs­tä läh­tien. Valmista on tarkoitus saada ensi kesän Vantaan puoluekokoukseen mennessä.

– Hie­nos­ti sa­not­tu­na uu­dis­tam­me puo­lu­een mis­si­on, vi­si­on ja stra­te­gi­an. Käy­tän­nös­sä ki­tey­täm­me al­ka­van tal­ven ja en­si ke­vään ai­ka­na sen, mik­si kes­kus­ta on ole­mas­sa, mil­lai­nen puo­lue ha­lu­am­me ol­la vuon­na 2030 ja mil­lai­ses­sa Suo­mes­sa ha­lu­am­me elää vuon­na 2030.

Puoluesihteeri kannustaa kaikkia keskustan jäsenia osallistumaan tilaisuuksiin ja ottamaan kantaa uudistusohjelmaan, kunhan sen raakaversio lähtee alkuvuodesta paikallistason kierrokselle.