Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen on tärkeää

Mielipide

Väestöennusteiden mukaan vuonna 2030 yli 25 prosenttia Suomen väestöstä on yli 65-vuotiaita. Kaikkein vanhimpien määrä kasvaa nopeimmin, joten yli 85-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu seuraavien 20 vuoden aikana. Ikääntyminen koskettaa meitä kaikkia ja liittyy kaikkiin elämisenalueisiin- myös asumiseen.

Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen on tärkeää ikääntyvän väestön ja yhteiskunnan kannalta. Se liittyy asukkaiden toiveisiin, itsemääräämiseen ja tarkoituksenmukaiseen vanhuspalvelujen rakenteeseen.

Ikääntyviä varten tarvitaan sopivia asuntoja ja ikäystävällisiä asuinalueita. Asuntokanta muuttuu hitaasti, ennakoiviin toimiin tulee paneutua hyvissä ajoin.

Tällä hetkellä esteettömiä asuntoja on Suomessa noin 500 000 eli 15% asuntokannasta. Ympäristöministeriön käynnistämän Ikääntyvien asumisen toimenpideohjelman vuosille 2020-2021 mukaan. Tämä ei ole riittävää ikääntyvien tarpeisiin Turussakaan.

Esteetön asunto on iäkkään henkilön tarve ja toive, se ei yksinään vastaa asumistarpeisiin.

Iäkkäiden tarpeet tulee huomioida nykyisiä asuntoja ja asuinalueita korjattaessa sekä uusia rakennettaessa. Useimmin ikääntynyt asuu tulevaisuudessakin yksin, mikä lisää yksinäisyyttä ja turvattomuutta.

Erilaisilla yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävillä ratkaisuilla voidaan vähentää yksinäisyyden tunnetta.

Ympäristöministeriö käynnisti keväällä 2020 toimenpideohjelman vuosille 2020-2022 ikääntyneiden asuinolojen parantamiseksi. Näin tuetaan ikääntyvien ihmisten sekä kuntien asumisen ennakointia ja varautumista sekä ikäystävällisen asumisen ja asuinympäristöjen kehittämistä.

Ohjelmaa toteutetaan yhdessä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n, kuntien, kuntayhtymien, Kuntaliiton sekä eläkeläis-, vanhus-, asunto- ja rakennusalan järjestöjen kanssa.

Valtion keskeisiä keinoja toimenpideohjelman toteutuksessa ovat korjausavustukset ja erityisryhmien asumisen investointiavustus sekä rahoitus kuntien asumispalveluihin.

Vuosina 2020-2022 hissi-, esteettömyys ja asuntojen korjausavustuksiin osoitettiin 92 miljoonaa.

Vanhuspalvelulaki (525/2020) velvoittaa kunnat laatimaan suunnitelman ikääntyvän väestön hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi sekä iäkkäiden tarvitsemien palvelujen järjestämiseksi.

Suunnittelussa painotetaan kotona asumista, mutta myös asuinolot, liikennepalvelut ja asuinympäristön esteettömyys liittyvät tähän.

Suunnitelman teko ja toteutus vaativat hyvää yhteistyötä kaupungin eri toimialojen kesken. Kunnat voivat monilla toimilla tukea ikääntyvän väestön asumista ja liikkumista asuinalueella.

Ikäystävällisellä asuinalueella toimintakyvyltään heikentynyt henkilö voi liikkua ja osallistua, asuinympäristö on esteetön ja turvallinen tukien yhteisöllisyyttä, tarvittavat palvelut helposti saavutettavissa.

Ikäystävälliset alueet sopivat kaikille: esteettömyydestä hyötyvät rattaiden kanssa liikkuvat lapsiperheet, pyörätuolilla kulkevat sekä kaikki, joiden liikunta- ja toimintakyky on heikentynyt.

Turun kaupunginvaltuusto päätti 16.11. talousarviokokouksessaan, että selvitetään asumispalveluiden tarpeet ja laaditaan suunnitelma sekä ikäihmisten välimuotoisen asumisen lisäämiseksi että mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaiden asumispalvelujen turvaamiseksi.

Vihdoin Turussa on lähdetty kehittämään ikääntyvien asumista ja välimuotoisten asumisen kaavahankkeille tulisi antaa nyt vauhtia.

Riitta Karjalainen

Turun kaupunginvaltuutettu (kesk.)

rakennus -ja lupalautakunnan jäsen

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen