Tutkimus: Yhteiskunnan odotukset vanhemmuudesta uuvuttavat – Vanhemmille itselleen tärkeimpiä kolme perinteistä hyvettä

Vanhemmuus

Vanhempien omat käsitykset ihannevanhemmasta poikkeavat koetuista yhteiskunnan ihanteista, Jyväskylän yliopisto kertoo tiedotteessaan.

Ihanteita tutkittiin Vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät (VoiKu) -tutkimushankkeessa.

Sekä äidit että isät luonnehtivat tutkimuksessa ihannevanhempaa rakastavaksi, kärsivälliseksi ja kuria pitäväksi. Yhteiskunnan puolestaan nähtiin ihannoivan vanhempaa, joka on yhtäältä urasuuntautunut, kouluttautunut, varakas ja aikaansaava, mutta toisaalta myös läsnä oleva ja epäitsekäs.

Tutkimukseen osallistuneet vanhemmat kokivat yhteiskunnan odotukset vanhemmille keskenään ristiriitaisiksi ja suorituskeskeisiksi. Niiden koettiin pitävän sisällään odotuksen taloudellisesta menestyksestä ja kaikkivoipaisuudesta.

Ihanteita pidettiin myös epärealistisina, tiedotteessa kerrotaan.

– Aikaisemmissa tutkimuksissamme olemme havainneet, että koetut ulkoapäin tulevat odotukset ovat keskeinen vanhempana uupumisen taustalla vaikuttava tekijä. Nyt raportoidut tulokset antavat lisätietoa siitä, mitä nämä ulkoapäin tulevat odotukset vanhempien itsensä kokemina ovat, professori Kaisa Aunola ja dosentti Matilda Sorkkila kertovat.

Tutkijat yllättyivät äitien ja isien vastauksien yhtenevyydestä. Erot ihanteissa tulivat näkyviin omien ja yhteiskunnan ihanteiden välillä, ei niinkään eri vanhempien välillä.

Tutkijoita kiinnostaa, mistä yhteiskunnan koetut ihanteet kumpuavat. Kiinnostava jatkokysymys on myös se, missä määrin ristiriita omien ja yhteiskunnan arvojen ja ihanteiden välillä aiheuttaa vanhempien uupumista.

– Koska vanhempien kokemukset ulkoapäin asetuista yhteiskunnan odotuksista voivat olla riskitekijä vanhempien hyvinvoinnille ja vanhemmuudelle, perheiden kanssa toimivien ammattilaisten olisi tärkeä ottaa odotukset ja näiden mahdollinen epärealistisuus puheeksi vanhempien kanssa keskusteltaessa, Aunola korostaa.