Työryhmä ehdottaa Puolustusvoimille uusia ja lisättyjä toimivaltuuksia

Puolustusvoimat

Sotilaskurinpitoa ja rikostorjuntaa Puolustusvoimissa koskevan lainsäädännön muutostarpeita vuodesta 2020 alkaen arvioinut työryhmä ehdottaa Puolustusvoimille uutta rikostorjuntatehtävää sekä uusia toimivaltuuksia. Lisäksi ehdotetaan nykyisin käytössä olevien toimivaltuuksien itsenäisempää käyttöä Puolustusvoimien rikostorjuntatehtävissä.

Voimassa olevassa sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta annetussa laissa Puolustusvoimien tehtäväksi on säädetty sotilasrikosten selvittäminen.

Puolustusvoimien ennalta estämis- ja paljastamistehtävät on rajattu maanpuolustuksen tarkoitusta vaarantavaan toimintaan sekä Suomeen kohdistuvaan tiedustelutoimintaan, esimerkiksi vakoilu- ja maanpetosrikoksiin, mutta ei sotilasrikoksiin.

Sotilasrikosten ennalta estämistä ja paljastamista ei ole voimassa olevassa laissa säädetty nimenomaisesti minkään viranomaisen tehtäväksi, minkä vuoksi ne kuuluvat poliisin yleistoimivaltaan.

Työryhmä ehdottaa Pääesikunnalle uusia toimivaltuuksia. Pääesikunnalle ehdotetaan myös oikeutta käyttää salaisia tiedonhankintakeinoja nykyistä enemmän itsenäisesti, kun kyseessä on sotilaallisen maanpuolustuksen alalla Suomeen kohdistuvaan tiedustelutoimintaan ja maanpuolustuksen tarkoitusta vaarantavaan toimintaan liittyvien rikosten ennalta estäminen ja paljastaminen.

Myös Puolustusvoimien rikostorjuntatoimien valvontaa tehostettaisiin. Työryhmä ehdottaa, että jatkossa tiedusteluvalvontavaltuutettu sekä eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunta valvoisivat myös sotilastiedusteluviranomaisten sotilaallisen maanpuolustuksen alalla Suomeen kohdistuvaan tiedustelutoimintaan ja maanpuolustusta vaarantavaan toimintaan liittyvien rikosten ennalta estämistä ja paljastamista.

Työryhmän mukaan valtuuksien itsenäinen käyttö sekä uudet toimivaltuudet parantaisivat Puolustusvoimien rikostorjuntakykyä.

Ehdotuksella parannettaisiin myös viranomaisten välistä yhteistoimintaa sekä tiedonvaihtoa, ja se mahdollistaisi sekä poliisi- että sotilasviranomaisten resurssien tarkoituksenmukaisen käytön nykyistä paremmin.

Lakiehdotusten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alussa.