THL arvioi eri tilaisuuksien koronariskiä – lähiopetus ja toimistotyö on taulukossa luokiteltu riskeiltään pieneksi

Arvio tapahtumien ja kokoontumisten koronavirukseen liittyvistä riskeistä on tehty helpottamaan alueviranomaisten työtä.
Koronatoimet

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut riskipotentiaalin arviointitaulukon, jota alueelliset viranomaiset voivat käyttää arvioidessaan koronaviruksen tartuntariskiä ja leviämispotentiaalia eri tilaisuuksissa.

Taulukossa on esimerkkejä erilaisista altistumistilanteista. Tartuntariskin aste ja leviämispotentiaali on molemmat arvioitu kolmiportaisesti.

THL:n mukaan toimistotyössä sekä tartuntariski että leviämispotentiaali ovat pieniä. Myös lähiopetus kaikilla luokka-asteilla on arvioitu riskeiltään pieneksi.

Vähäisen riskin tilanteiksi THL on määritellyt myös esimerkiksi parturissa, museossa tai kirjastossa käymisen, ostosten tekemisen päivittäistavaraliikkeessä ja lähiliikenteen käyttämisen. Vähäisen riskin tilanteissa koronavirustartunnan ja taudin leviämisen todennäköisyys on pieni.

Merkittävän riskin tilanteita ovat THL:n mukaan esimerkiksi sisätiloissa järjestettävät massakonsertit, yökerhossa käyminen ja yhteislaulutilaisuudet. Nämä on arvioitu sekä tartuntariskiltään että leviämispotentiaaliltaan suureksi.

Myös tiivis yhteismajoitus esimerkiksi varuskunnissa on THL:n listauksessa luokiteltu merkittävän riskin tilanteeksi.

Sen sijaan kontaktilajit on arvioitu tartuntariskiltään suureksi, mutta leviämispotentiaaliltaan vain kohtuulliseksi. Hengelliset kokoontumiset sisätiloissa on puolestaan arvioitu tartuntariskiltään kohtuulliseksi, mutta leviämispotentiaaliltaan suureksi.

Taulukossa esitettävät tartuntariskin ja leviämispotentiaalin asteet on arvioitu tähän asti kertyneen tiedon valossa. THL:n mukaan taulukko ei ole kaiken kattava, vaan suuntaa antava. Sen tarkoitus on auttaa viranomaisia tunnistamaan erityisen riskialttiit ja toisaalta vähäriskiset tilanteet ja ympäristöt.

THL korostaa, että taulukossa ei ole mahdollista huomioida kohderyhmän haavoittuvuutta, kuten erityiseen riskiryhmään kuulumista tai muita tilannekohtaisesti arvioitavia tekijöitä.