Koulujen ja oppilaitosten kuraattorien ja psykologien henkilöstömitoitus lakiin – 10 miljoonaa erityisavustuksia oppilas- ja opiskelijahuoltoon

Oppilas- ja opiskelijahuolto vahvistuu, kun lakiin tuodaan säädökset opiskelijahuollon kuraattorien ja psykologien sitovasta mitoituksesta. Valtioneuvosto antoi torstaina 7. lokakuuta asiaa koskevan esityksen.
Oppilashuolto

Esityksen mukaan henkilöstömitoitus olisi saman suuruinen perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Sama mitoitus helpottaisi opiskeluhuollon käytännön järjestämistä erityisesti kunnissa, joissa järjestetään sekä perusopetusta että toisen asteen koulutuksia.

– Kuraattorien ja psykologien sitovat mitoitukset vahvistavat lasten ja nuorten tukea kouluissa ja oppilaitoksissa. Esitys tukee oppivelvollisuuden laajentamista, parantaa mahdollisuuksia puuttua kiusaamiseen ja edesauttaa myös koronasta johtuvien oppimis- ja hyvinvointivajeiden paikkaamista, sanoo opetusministeri Li Andersson.

Sekä perusopetuksessa että toisella asteella tulisi jatkossa olla vähintään yksi kuraattori 670:tä oppilasta/opiskelijaa kohti ja yksi psykologi 780:tä oppilasta/opiskelijaa kohti.

Sitovalla kuraattori- ja psykologipalveluiden henkilöstömitoituksella turvataan oppilaiden ja opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen tasa-arvoisempi saatavuus ja laatu eri puolilla Suomea. Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman linjaukseen oppilas- ja opiskelijahuollon palveluiden vahvistamisesta kaikilla koulutusasteilla.

Kuraattorin tehtävän kelpoisuusvaatimusta täsmennetään samalla. Kuraattorina voi toimia henkilö, joka on suorittanut sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 7 §:n ylemmän korkeakoulututkinnon tai 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun sosiaalialalle soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon (sosionomi).

Lisäksi kelpoisuusvaatimukset täyttäisi jatkossa henkilö, jolla on tehtävään soveltuva sosiaalialalle tai kasvatusalalle tai käyttäytymistieteisiin suuntautunut korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettuna 60 opintopisteen laajuiset korkeakouluopinnot. Niiden tulee muodostua sosiaalityön yliopisto-opinnoista tai sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuun korkeakoulututkintoon kuuluvista opinnoista.

Oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattorien ja psykologien palkkaamiseen varataan valtiontalouden kehyksissä vuodesta 2023 alkaen 29 miljoonaa euroa.

– Oppilas- ja opiskelijahuolto vahvistuu nyt tehtävillä panostuksilla merkittävästi. On keskeistä, että lapset ja nuoret saavat tukea nopeasti ja joustavasti silloin, kun tuen tarvetta ilmenee. Tämä on edellytys myös sille, että onnistumme varmistamaan, että mahdollisimman monen nuoren opinpolku jatkuu toisen asteen suorittamiseen asti, opetusministeri Li Andersson sanoo.

Vuodelle 2021 varattu 10 miljoonaa euroa on myönnetty valtion erityisavustuksena kunnille ja kuntayhtymille vuosille 2021–2022 käytettäväksi koulupsykologien ja koulukuraattorien palkkaamiseen sekä yhteisöllisen opiskeluhuollon ja ennaltaehkäisevän työn vahvistamiseksi. Avustusta myönnettiin 9,94 miljoonaa euroa yhteensä 120 kunnalle.

Hallituksen esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alusta.