Kärnä pöyristyi tuottajahinnan alennuksesta – "Maidontuottajien tilannetta voi pian verrata moderniin maaorjuuteen"

Maatalous

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä pitää Valion maidon tuottajahintaan tekemää seitsemän prosentin alennusta kohtuuttomana.

Kärnän mukaan maidontuottajista on tullut Suomessa meijerin ja kaupan heittopusseja.

– Vaikka Valio loppujen lopuksi tuottajien omistuksessa onkin, ei ohjaus toimi toivotulla tavalla. Tuottajat ovat joutuneet hintojen osalta täysin jalostajien sekä kaupan armoille ja tilannetta voi pian verrata moderniin maaorjuuteen, hän kuvailee tiedotteessaan.

Kärnän mielestä Kilpailu- ja kuluttajaviraston on nyt välttämätöntä, jälleen kerran, tarkastella Valion toiminnan kestävyyttä ja oikeudenmukaisuutta.

Samalla hän kuitenkin myöntää, että pelkästään viranomaisten toimilla tilanne ei pitkällä tähtäimellä ratkea, vaan kuluttajat itse ovat avainasemassa.

– Haastan jokaisen kuluttajan ottamaan yhteyttä Valioon ja vaatimaan parempaa tuottajahintaa kotimaisille tuottajille. Muussa tapauksessa tämä peli loppuu lyhyeen ja useat suomalaiset maitotilat häviävät maailmankartalta. Tämän jälkeen Suomessa juodaan ulkomaista ja mikrobilääkejäämillä kyllästettyä maitoa, Kärnä arvioi.

Valion yhteiskuntasuhdejohtaja Pia Kontunen muistuttaa, että Va­li­on tär­kein ta­voi­te on mak­saa mai­dos­ta mah­dol­li­sim­man hy­vää hin­taa mai­don­tuot­ta­ja­o­suus­kun­nil­le.

Ku­lut­ta­jan nä­kö­kul­mas­ta te­hok­kain tapa tu­kea mai­to­ti­la­y­rit­tä­jien toi­meen­tu­loa on va­li­ta kau­pas­sa suo­ma­lai­nen tuo­te, Kontunen kertoo Suomenmaan mielipideosastolla.

Va­lio on mai­don­tuot­ta­ja­o­suus­kun­tien omis­ta­ma yri­tys, jon­ka teh­tä­vä on mak­saa toi­min­tan­sa tuot­to han­kin­ta­o­suus­kun­tien­sa kaut­ta mai­to­ti­la­y­rit­tä­jil­le. Osuus­kun­nat mak­sa­vat puo­les­taan tuot­ta­ja­hin­nan mai­to­ti­la­y­rit­tä­jil­le.

– Mai­to­ti­la­y­rit­tä­jis­tä koos­tu­va Va­li­on hal­li­tus mää­rit­tää sen ta­son, mitä yri­tys pys­tyy kul­loin­kin mak­sa­maan han­kin­ta­o­suus­kun­nil­leen, Kontunen toteaa.

Va­li­on hal­li­tus seu­raa tar­koin yh­ti­ön mak­su­ky­kyä ja aset­taa ti­li­tys­hin­nan sen mu­kaan, mitä yh­ti­öl­lä on kes­tä­väs­ti va­raa mak­saa omien ku­lu­jen ja ke­hit­tä­mi­seen va­rat­tu­jen va­ro­jen jäl­keen, Kontunen sanoo.

– Kaik­ki se, mitä ko­ti­mai­ses­ta raa­ka­mai­dos­ta kes­tä­väs­ti voi­daan mak­saa, mak­se­taan suo­ma­lai­sil­le mai­to­ti­la­y­rit­tä­jil­le.

– Va­lio on 2014 al­ka­nees­ta mai­tok­rii­sis­tä huo­li­mat­ta pys­ty­nyt mak­sa­maan mai­to­ti­loil­le enem­män kuin Eu­roo­pas­sa kes­ki­mää­rin. Vii­me vuo­sien ai­ka­na Va­lio on to­teut­ta­nut myös mit­ta­van kus­tan­nus­sääs­tö­oh­jel­man, jot­ta mai­to­ti­la­y­rit­tä­jil­le mak­set­ta­va hin­ta voi­tai­siin tur­va­ta mah­dol­li­sim­man hy­vin, Kontunen kertoo.

Valion yhteiskuntasuhdejohtajan Pia Kontusen kommentit lisätty juttuun kello 18.27.