Vimpari: Vihreät amputoivat osan brändistään puoluelehden lakkauttamisella – "Kes­kus­tan pi­tää kul­kea oman ää­nen­kan­nat­ta­jan ke­hit­tä­mi­ses­sä roh­ke­as­ti vas­ta­virtaan"

Puoluelehdet

Keskustan eduskuntaryhmän pääsihteeri Anna-Mari Vimpari ihmettelee vihreiden päätöstä puoluelehtensä Vihreän Langan lopettamisesta.

Verk­ko­vies­tin­tä tai so­si­aa­li­nen me­dia ei­vät kor­vaa po­liit­tis­ta jour­na­lis­mia ja po­liit­ti­nen jour­na­lis­mi on eri asia kuin puo­lu­een vies­tin­tä, hän kirjoittaa Suomenmaan blogissaan.

Vimparin mielestä aatteellinen, pohdittu ja punnittu poliittinen journalismi on yksi tapa vastata siihen, että puolueiden tulee osaltaan kantaa huolta kansalaisten yhteiskunnallisesta lukutaidosta ja yleisöjen kuplautumisesta.

Hän katsoo, että moniarvoinen journalismi on yksi demokratian kulmakivistä, ja puoluelehdillä on tässä oma looginen roolinsa.

– Jos vihreiden tau­ti tart­tuu mui­hin puo­lu­ei­siin, kes­kus­tan pi­tää kul­kea oman ää­nen­kan­nat­ta­jan ke­hit­tä­mi­ses­sä roh­ke­as­ti vas­ta­vir­taan.

Vimpari vertaa Suomenmaata oma­lei­mai­seen pai­kal­lis­leh­teen, joka il­mes­tyy val­ta­kun­nal­li­ses­ti mut­ta toi­mii yh­tei­se­nä lei­ri­nuo­ti­o­na.

Suomenmaalla pitää olla journalistisesti ja taloudellisesti turvatut mahdollisuudet arvioida paitsi kes­kus­tan ti­lan­net­ta ja omien kel­lok­kai­densa ää­nen­pai­no­ja, myös yleis­tä po­liit­tis­ta ti­lan­net­ta ja kil­pai­le­via puo­lu­ei­ta kes­kus­ta­lais­ten sil­mä­la­sien kaut­ta, Vimpari näkee.

– Se te­kee po­liit­ti­ses­ta jour­na­lis­mis­ta kiin­nos­ta­vaa.

Vimpari toteaa, että puoluelehtiäkin on toki kehitettävä, ja Suomenmaa voi olla nykyistä vanhempi alusta kes­kus­ta­lai­sil­le mie­li­pi­teil­le ja avauksille.

– Pää-ää­nen­kan­nat­ta­jan kuu­luu ol­la uu­sien ka­na­vien suh­teen edel­lä­kä­vi­jä.

Vimpari kertoo lukevansa uu­ti­set re­aa­li­a­jas­sa ver­kos­ta, mut­ta omaa ana­lyyt­tis­tä, avoi­mes­ti aat­teel­lis­ta yh­teis­kun­ta-ana­lyy­siä hän ammentaa mie­lel­lä­än puo­lu­e­leh­dis­tä.

– Tämä vaa­tii po­liit­tis­ten toi­mit­ta­jien am­mat­ti­kun­taa, jos­ta mei­dän leh­den ti­laa­jien ja myös puo­lu­een kan­nat­taa mak­saa jat­kos­sa­kin. Hin­ta on pie­ni sii­tä nä­kö­kul­mien kir­jos­ta ja ajat­te­lun evääs­tä, jon­ka hyvä po­liit­ti­nen jour­na­lis­mi par­haim­mil­laan tar­jo­aa.

Vimpari seuraa mielenkiinnolla myös kil­pai­le­vien puo­lu­ei­den ää­nen­kan­nat­ta­jia.

– Pait­si nyt sit­ten vih­rei­den osal­ta mi­nun on tyy­dyt­tä­vä hei­dän kel­lok­kai­den­sa so­si­aa­li­sen me­di­an päi­vi­tyk­siin ja puo­lu­een kam­pan­ja­vies­tin­tään.

– Vih­re­ät ei­vät vain kat­kais­seet ra­hoi­tus­ta Vih­re­äl­tä Lan­gal­ta, he am­pu­toi­vat eli­mel­li­sen osan omaa brän­di­ään.