Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni varoittaa maksattamasta liikenteen päästöjen vähentämistä haja-asutusalueiden ihmisillä – "Isossa osassa maata auto on välttämättömyys"

Liikenteen päästöt

Keskustan puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni korostaa, että liikenteen päästöjen vähentämistä ei voi maksattaa pienituloisilla tai pitkien etäisyyksien alueiden asukkailla.

Siirtymä ilmaston kannalta kestävään Suomeen pitää tehdä sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla, hän toteaa.

– Siirtymän on oltava reilu kaikkien suomalaisten ja koko Suomen kannalta. Isossa osassa maata auto on välttämättömyys, kun etäisyydet ovat pitkiä, Kulmuni toteaa tiedotteessaan.

– Lisäksi läheskään kaikilla ei ole varaa vielä lähitulevaisuudessakaan esimerkiksi sähköauton hankintaan, hän lisää.

Kulmuni kuitenkin katsoo, että ilmastonmuutokseen vastaamisessa tärkeintä on fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopuminen ja sen korvaaminen uusiutuvilla kotimaisilla polttoaineilla.

– Tämän muutoksen aikaansaaminen on ennen muuta meidän päättäjien tehtävä.

Aal­to-yli­o­pis­ton ta­lous­tut­ki­joi­den raportin mu­kaan lii­ken­ne­pääs­tö­jen puo­lit­ta­mi­nen on­nis­tuu par­hai­ten polt­to­ai­nei­den pääs­tö­kau­pal­la.

Polt­to­ai­neen ja­ke­li­jat os­tai­si­vat val­ti­ol­ta huu­to­kau­pas­sa lu­pia polt­to­ai­neen myy­mi­seen, ja lu­van hin­ta si­dot­tai­siin polt­to­ai­neen si­säl­tä­mään hii­leen.

Polttoaineen kallistuminen muuttaisi ihmisten kulutuskäyttäytymistä, tutkijat katsovat liikenne- ja viestintäministeriön tilaamassa raportissa.

Pääs­tö­kaup­pa ra­sit­tai­si kul­je­tu­sin­ten­sii­vis­tä te­ol­li­suut­ta, pie­ni­tu­loi­sia ja maa­seu­dul­la asu­via, mutta raportissa tällaisille ryhmille ehdotetaan hyvityksiä.

Hal­li­tu­soh­jel­man mukaisesti liikenteen päästöt pitäisi puolittaa vuo­teen 2030 men­nes­sä ver­rat­tu­na vuo­den 2005 ta­soon.

Kulmunin mielestä päästöjen vähentämistä on katsottava kokonaisuutena.

Kaupungeissa joukkoliikenteen kehittäminen on tärkeää, mutta biopolttoaineet ovat tärkeä osa ratkaisua siellä, missä yksityisautoa tarvitaan, hän linjaa.

– Biopolttoaineiden käytön lisääminen on mahdollista esimerkiksi jakeluvelvoitetta laajentamalla. Biokaasuautojen tankkausasemille voitaisiin myöntää investointitukea. Biopolttoaineiden kehittämisellä ja uutta tekniikkaa rohkeasti käyttöönottamalla voidaan myös luoda uutta työtä ja yrittäjyyttä koko maahan.

Kulmuni peräänkuuluttaakin yrittäjyyttä ratkaisuna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

– On aivan selvä, että ainoastaan sillä, että otamme parhaan mahdollisen teknologian käyttöön ja yrityksissä syntyy uusia keksintöjä parhaan mahdollisen tekniikan soveltamiseksi, voimme ratkaista näitä aikamme suurimpia kysymyksiä kuten esimerkiksi ilmastonmuutos.

– Tämä vaatii vahvaa talouskasvua ja vireää kansainvälistä yritystoimintaa, keskustajohtaja lisää.