Virkamiesten sääntöviidakkoa rukataan yksinkertaisempaan muotoon

Kansliapäälliköiden ja muun ylimmän virkamiesjohdon omaa harkintavaltaa sidonnaisuusilmoituksissa ollaan laissa kaventamassa.
Virkamiehet

Valtion virkamieheltä on saattanut mennä ajoittain sormi suuhun, koska työntekijöiden eettisiä arvoja ja toimintaperiaatteita koskevat säännöt ja normit ovat olleet hajallaan eri paikoissa. Nyt asiaan on tulossa muutos, kun lainsäädännöstä tulevat velvoitteet ja erilliset ohjeet kootaan yhteen pakettiin.

–  Tarkoitus on, että eri osa-alueita koskeva ohjeistus saataisiin valmiiksi tämän vuoden puolella, sanoo hallitussihteeri Anna Gau valtiovarainministeriöstä (VM).

Yhden ohjekokonaisuuden laatiminen perustuu Euroopan neuvoston korruption vastaisen elimen (Greco) muutaman vuoden takaiseen suositukseen. Greco kehotti Suomea vahvistamaan kykyään ehkäistä ja puuttua korruptioon keskushallinnossa ja viranomaistoiminnassa.

Greco neuvoi Suomea muun muassa julkaisemaan ministereille ja muille keskushallinnon johtaville virkamiehille tarkoitetut eettisiä kysymyksiä koskevat menettelysäännöt, jotka voidaan laatia yhdistelemällä nykyisiä normeja ja tekemällä joitakin aiheeseen liittyviä täydennyksiä.

Toisin kuin Greco suositteli, tekeillä oleva ohjeistus ei koske vain ylimpiä viranhaltijoita, kuten ministeriöiden kansliapäälliköitä tai ministeriöiden alaisten virastojen korkeinta johtoa, vaan laajemmin koko virkamieskuntaa sekä tietyiltä osin myös työsuhteessa olevaa henkilöstöä.

Valmisteilla olevaan ohjeistukseen viitattiin myös EU-komission ensimmäisessä oikeusvaltiokertomuksessa, joka julkaistiin keskiviikkona.

Ministereiden osalta eettiset kysymykset ovat valtioneuvoston kanslian vastuulla.

Uudessa ohjeistuksessa käsitellään muun muassa virkamieseettisiä arvoja ja virkamiesten yleisiä velvollisuuksia, sivutoimikysymyksiä, lahjojen ja etuuksien vastaanottamista, esteellisyysasioita sekä karenssisopimuksia. Kaikille yhteisten ohjeiden lisäksi ylimmille viranhaltijoille on tulossa vielä oma osionsa, koska jotkut vaatimukset koskevat vain heitä.

–  Itse virkamiesten velvollisuuksiin ei sinänsä tule uutta. Monet seikat, kuten esteellisyysasiat tai sivutoimiin liittyvät velvollisuudet, perustuvat lakiin. Ohjeistuksen tarkoituksena on paitsi koota eri ohjeita tiiviisti yhteen myös nostaa virkamiesten tietoisuutta eettisistä kysymyksistä ja herättää keskustelua virkamiesetiikasta – esimerkiksi siitä, mitä virkamiehiltä kulloinkin odotetaan, Gau kertoo.

VM:ssä on valmisteilla myös Grecon suositukseen pohjaava lakimuutos, joka koskee sidonnaisuusilmoituksia. Valtion virkamieslain mukaan valtionhallinnon ylimmän virkamiesjohdon pitää antaa selvitys elinkeinotoiminnastaan, omistuksistaan yhtiöissä, muusta varallisuudesta sekä mahdollisesta sivutoimesta ennen nimitystä. Nykyisessä laissa on jätetty virkamiehelle itselleen jonkin verran harkintavaltaa sen osalta, mitkä muut viranhoitoon mahdollisesti vaikuttavat sidonnaisuudet hänen pitää ilmoittaa. Nyt tätä harkintavaltaa ollaan kaventamassa.

–  Uudessa pykälässä lueteltaisiin täsmällisesti kaikki ne tiedot, jotka virkamiehen tulee ilmoittaa. Lain tasolle kirjattaisiin ainakin ne seikat, joita on kysytty jo nykyisessä aika yksityiskohtaisessa lomakkeessa liittyen sidonnaisuuksien ilmoittamiseen. Esimerkiksi luottamustoimet voisivat olla sellaisia, jotka säädettäisiin ilmoitettavaksi lain tasolla, Gau sanoo.

Asiaa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa kevätistuntokaudella.