Valtiovarainvaliokunta huolissaan inflaatiosta – yleisille veronkevennyksille ei kannatusta asiantuntijoilta

Talouspolitiikka

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta edellyttää hallitukselta toimia, joilla turvataan kansalaisten toimeentulo ja välttämättömien hyödykkeiden saanti nopeutuneen inflaation oloissa.

Valiokunta huomauttaa mietinnössään hallituksen julkisen talouden suunnitelmasta, että inflaation kiihtyminen pienentää suomalaisten kotitalouksien käytettävissä olevia reaalituloja, mikä puolestaan vähentää yksityistä kulutusta ja hidastaa talouskasvua.

Valiokunnan kuulemat asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että hallituksen päätökset sosiaaliturvan indeksikorotusten aikaistamisesta ja matkakuluvähennysten korotuksesta ovat hyviä täsmätoimia.

Yleisiä veronkevennyksiä ei sen sijaan kannatettu, vaikka ne lisäisivätkin kotitalouksien käytettävissä olevia nettotuloja, koska samalla inflaatio kiihtyisi entisestään.

Arvonlisäveron ja polttoaineveron alentamiseen liittyy kohdentamisongelmia, mutta poikkeuksellisten hintapaineiden tilanteessa erilaisia kohdennettuja veronalennuksia tulee arvioida huolellisesti, mietinnössä todetaan.

Valiokunta korostaa, että talouskehitykseen liittyy merkittäviä epävarmuuksia, kuten Ukrainan sodan kesto, pakotteiden ja konfliktin laajuus sekä inflaation ja korkotason nousu. Myös koronaviruksen mahdolliset uudet aallot voivat edelleen rasittaa julkista taloutta.

Lisäksi julkinen talous kohtaa entistä velkaantuneempana jo aiemmin olemassa olleet haasteet, kuten väestön ikääntymisen tuomat menopaineet ja samanaikaisen verotulojen alenemisen työikäisen väestön vähentyessä.

Valiokunta kiittelee mietinnössään hallitusta aktiivisesta ja vastuullisesta finanssipolitiikasta, jonka seurauksena Suomen talouskasvu hidastui koronapandemiassa ennustettua vähemmän.

Valiokunta pitää niin ikään tarkoituksenmukaisena, että hallitus poikkeaa kehyksistä muuttuneessa turvallisuustilanteessa.

Kehyksen ulkopuolisina menoina rahoitetaan tilanteeseen välittömästi liittyvät maanpuolustuksen, rajaturvallisuuden ja kyberturvallisuuden menolisäykset sekä Ukrainaan annettava apu, sotaa pakenevien ukrainalaisten auttaminen ja sotaan liittyvien pakotteiden välittömät vaikutukset valtion toiminnalle.

Valiokunta pitää tärkeänä, että tehdyistä poikkeamista huolimatta valtiontalouden kehysjärjestelmä säilytetään keskeisenä kansallisena finanssipolitiikan sääntönä. Sen uskottavuuden varmistamiseksi järjestelmää on kuitenkin uudistettava ja sovittava ennalta kehysmenettelystä poikkeamisen mekanismit, joilla voidaan varmistaa tarvittavat joustot tulevissa kriiseissä.

Mietintöön jätettiin kolme vastalausetta oppositioryhmiltä useine kymmenine ponsiehdotuksineen.