Raimo Ikonen on valittu Eläkeliiton puheenjohtajaksi

Eläkeliitto

Suo­men suu­rim­man elä­ke­läis­jär­jes­tön, Elä­ke­lii­ton, pu­heen­joh­ta­jaksi on valittu so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön yli­joh­ta­jan pai­kal­ta eläk­keel­le jää­nyt­ Rai­mo Ikonen, 69.

Ikosen valintaa esitti Eläkeliiton Helsingin piiri. Valinta oli yksimielinen.

Kolme vuotta puheenjohtajana toiminut puheenjohtajana toiminut Eeva Kuuskoski ei asettunut enää ehdolle.

Poh­jois-Kar­ja­lan Li­pe­ris­sä syn­ty­nyt Iko­nen on myös ju­ris­tin tut­kin­non suo­rit­ta­nut hal­lin­to­tie­teen toh­to­ri.

Elä­ke­lii­tos­sa on 130 000 jä­sen­tä, 20 pii­ri­jär­jes­töä ja 403 pai­kal­li­syh­dis­tys­tä. Liit­to pe­rus­tet­tiin vuon­na 1970.

Sil­lä on tä­hän men­nes­sä ol­lut seit­se­män pu­heen­joh­ta­jaa jou­kos­saan tun­ne­tut kes­kus­ta­hah­mot V.J. Suk­se­lai­nen, Pek­ka Sil­vo­la, Han­nu Ten­hi­ä­lä, Han­nes Man­ni­nen ja Ee­va Kuus­kos­ki.

Eläkeliiton liittokokous on parhaillaan käynnissä Jy­väs­ky­lässä.