Hallitus nosti valinnanvapauslain ikärajaa – 15-vuotias voisi valita palvelun tuottajan

Sote

Hallitus on tehnyt muutoksia sote-palveluiden valinnanvapauteen, kun lakiluonnos muuttui lakiesitykseksi.

Hallituksen tänään hyväksymän esityksen mukaan 15-vuotias voi valita palvelun tuottajan. Lakiluonnoksessa ikäraja oli vielä tietyin edellytyksin 12 vuotta.

Oppositiopuolueet ovat aiemmin kritisoineet neuvoloiden siirtymistä valinnanvapauden piiriin.

Lakiesityksen mukaan maakunnat voivat itse päättää, siirtävätkö neuvolapalvelut suoran valinnan palveluihin.

Lakiesityksen mukaan ihminen listautuu valitsemansa sosiaali- ja terveys­kes­kuksen asiakkaaksi. Lisäksi ihminen valitsee haluamansa hammas­hoi­tolan.

Jos sote-keskuksella tai hammas­hoi­to­lalla on toimipisteitä useilla paik­ka­kun­nilla, asiakas voi käydä missä tahansa toimi­pis­teessä.

Asiakas voi valita myös maakunnan liike­lai­toksen toimipisteen, joka tarjoaa ne palvelut, joita ei saa sote-keskuksesta tai hammas­hoi­to­lasta. Näitä palveluita ovat esimerkiksi päivystys sekä suurin osa erikois­sai­raan­hoi­dosta ja sosi­aa­li­pal­ve­luista.

Sote-keskus, hammashoitola tai maakunnan liikelaitos voisivat myöntää myös asia­kas­se­telin, jolla asiakas voi hankkia yksittäisen palvelun toiselta palve­lun­tuot­ta­jalta.

Vanhus- ja vammais­pal­ve­lujen asiakkaat voisivat saada käyttöönsä henki­lö­koh­taisen budjetin, jos heillä on laaja ja pitkäaikainen avuntarve.

Lakiesitys etenee nyt eduskunnan käsittelyyn. Eduskunta on varautunut käsittelemään lakiesitystä heinäkuun alkupuolelle asti.

Laki asiakkaan valin­nan­va­pau­desta sosiaali- ja tervey­den­huol­lossa on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2019 alussa. Sote-keskusten on määrä aloittaa maakunnissa vuoden 2019 heinäkuun alussa.

Pilot­ti­maa­kun­nissa sote-keskusten toiminta ja henki­lö­koh­taisen budjetin käyttö voidaan aloittaa jo tämän vuoden aikana.

Lisäksi maakunnat voivat todella painavista syistä saada poik­keus­lu­valla lisäaikaa ja aloittaa sote-keskusten toiminnan vasta vuoden 2021 alusta.

Täysi­mää­räi­sesti valin­nan­va­pauden pitäisi olla käytössä kaikissa maakunnissa viimeistään vuoden 2023 alussa.

Valinnanvapausmalli on avaamassa markkinoille merkittävän määrän nykyisin julkisesti tuotetuista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Valinnanvapausmarkkinan kooksi arvioidaan lakiesityksessä noin kuusi miljardia euroa, jos neuvolapalvelut siirtyvät suoran valinnan kokonaisuuteen.

Esityksen mukaan uusia palveluita tulee todennäköisesti syntymään kaupunkeihin ja muihin kasvukeskuksiin.

Hallituksessa on toivottu, että sote- ja maakuntauudistus kuroisi kestävyysvajetta vajaan kolmen miljardin euron edestä.

Lakiesityksen mukaan henkilöstökustannukset ovat noin kaksi kolmasosaa sote-palveluiden kustannuksista, joten laskennallisesti kaksi miljardia säästöistä pitäisi saavuttaa hillitsemällä henkilöstömäärän kasvua.