TEM:in kasvuraportti: Suomi tarvitsee tehokkaan TKI-järjestelmän ja lisää osaamista

Talouskasvu

Kestävä kasvu edellyttää tutkimus ja kehityspanostusten lisäksi tehokasta TKI-järjestelmää, osaamisen kasvattamista ja osaavaa pääomaa, toteaa Pekka Ala-Pietilän johtama asiantuntijaryhmä loppuraportissaan.

– Suomen talouskasvu on jäänyt selvästi jälkeen verrokeista ja ero uhkaa kasvaa entisestään. Pääongelmaksi on tunnistettu innovaatioiden heikko skaalautuminen sekä tuottavuuden hidas kasvu, todetaan raportissa, joka luovutettiin elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk.).

Ministeri Lintilä asetti työryhmän kesäkuussa 2020 tukemaan yritystoiminnan kykyä selviytyä koronapandemian aiheuttamista ongelmista ja etsimään reittiä kestävään talouskasvuun. Toimenpide-ehdotukset kohdistuvat seuraavalle hallituskaudelle.

Ala-Pietilän työryhmä esittää tutkimus- ja kehitysinvestointien tason nostoa neljään prosenttiin BKT:sta, innovaatiojärjestelmän tehostamista, osaajien ja osaamisen riittävyyden varmistamista, riskinottoon kykenevän osaavan pääoman lisäämistä sekä kannustavan investointiympäristön turvaamista.

Keskeisimmät innovaatiojärjestelmän heikkoudet liittyvät raportin mukaan ennustettavuuden puutteeseen, radikaalien investointien ja soveltavan tutkimuksen vähäisyyteen ja järjestelmän siilomaiseen toimintamalliin.

– Lisäksi osaamista ei osata tarpeeksi hyvin siirtää yritysten käyttöön. T&K-rahoituksen lisäysten tehokas hyödyntäminen vaatii myös paljon työtä.

Työryhmän mukaan lähivuosina tulee panostaa erityisesti yrityslähtöisen soveltavan tutkimuksen avustusmuotoiseen rahoitukseen. Kestävän kasvun kannalta tärkeille kehittyville ekosysteemeille tarvitaan myös lisää panostamista ja pitkäjänteisyyttä.

Myös kotimaisen osaamisen kasvattaminen ja ulkomaisen työvoiman saatavuuden parantaminen on kriittistä.

Raportti esittää muun muassa, että koulutuslisäykset kohdistetaan kestävän kasvun kannalta keskeisille aloille ja alueille. Opiskelupaikkoja tulee myös keskittää nykyistä vahvemmin ensikertalaisille.

Lisäksi työryhmä näkee, että korkeakoulujen rahoituspohjaa tulee laajentaa ottamalla käyttöön tarkoin valmistellut lukukausimaksut.

Pääomasijoitusten määrä on raportin mukaan kasvussa, mutta suomalaisissa myöhemmän vaiheen kasvuyrityksissä on puutetta kotimaisesta pääomasta.

– Kotimaisia sijoittajia tulisi saada lisää ja pääomien määrää tulisi kasvattaa sekä valtiollisin että yksityistä pääomaa motivoivin keinoin. Samalla ulkomaista pääomaa tarvitaan lisää yritysten rahoitukseen ja kansainvälistymiseen.

Työryhmä esittää erillisen selvityksen laatimista Suomen verotuksellisesta kilpailukyvystä suhteessa keskeisiin verrokkimaihin kuten Ruotsiin, näkökulmana osaavan pääoman houkuttelu.

Lisäksi valtiohallinnossa tulee kiinnittää huomiota lupaprosessien toimivuuteen sekä siihen, miten valtion toimet vaikuttavat Suomen houkuttelevuuteen investointipaikkana, työryhmä näkee.