Länsiraja tulee sulkea viipymättä, keskustan piiripomot vaativat – ”Ruot­sis­sa vi­rus on pääs­syt le­vi­ä­mään no­pe­am­min ja va­paam­min”

Muilla kuin kriittisillä sosiaali- ja terveysaloilla Ruotsin puolella työskentelevien tulisi pystyä kes­keyt­tä­mään työn­sä, Petteri Salmijärvi ja Tanja Joona toteavat
Koronavirus

Hallitus neuvottelee alkuviikosta Lapin työmatkaliikenteen rajoittamisesta. Pelkona on, että koronavirus leviää maiden rajojen yli Suomeen.

Keskustan Lapin piirin puheenjohtaja Petteri Salmijärvi ja Peräpohjolan piiriä johtava Tanja Joona vaativat länsirajan sulkemista.

Piiripomot muistuttavat, että Ruot­sis­sa vi­rus on pääs­syt le­vi­ä­mään no­pe­am­min ja va­paam­min.

Täs­tä on seu­ran­nut ruot­sa­lai­sen ter­vey­den­huol­lon en­nen­ko­ke­ma­ton kuor­mit­tu­mi­nen ja sa­mal­la vi­ruk­sen le­vi­ä­mi­nen myös Suo­men La­pin puo­lel­le, he kirjoittavat Suomenmaan mielipideosastolla.

– Ny­kyi­sen kal­tai­ses­sa ti­lan­tees­sa on pa­ras­ta teh­dä edel­leen tiu­kem­pia ra­jauk­sia. Kan­na­tam­me län­si­ra­jan sul­ke­mis­ta vii­py­mät­tä kai­kel­ta hen­ki­lö­lii­ken­teel­tä pois lu­kien kriit­ti­sen so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan työn­te­ki­jät, jot­ka voi­si­vat lu­van­va­rai­ses­ti käy­dä töis­sä Ruot­sin puo­lel­la.

Salmijärven ja Joonan mielestä ra­jaa ylit­tä­vän kriit­ti­sen so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan hen­ki­lös­tön per­hei­neen tu­lee kuitenkin py­syä Suo­mes­sa ko­to­na ka­ran­tee­nin omai­sis­sa olo­suh­teis­sa.

– Sa­mal­la hei­dän tu­lee ak­tii­vi­ses­ti huo­leh­tia työ­tur­val­li­suu­des­ta ja suo­jauk­ses­ta pel­käs­tään jo oman tur­val­li­suu­ten­sa vuok­si.

Ruot­sis­sa eri työ­teh­tä­vis­sä työs­ken­te­le­vät ovat eri­ar­voi­ses­sa ase­mas­sa maan väl­jem­pien ra­joi­tus­toi­men­pi­tei­den vuok­si, piirijohtajat huomauttavat.

– Näis­sä olo­suh­teis­sa oli­si pa­ras­ta, et­tä työn­te­ki­jät pys­tyi­si­vät kes­keyt­tä­mään työn­sä oman ja lä­heis­ten ter­vey­den sekä hen­gen suo­je­le­mi­sek­si ja pa­laa­maan van­hoi­na työn­te­ki­jöi­nä töi­hin krii­sin jäl­keen il­man ir­ti­sa­no­mi­sia, Salmijärvi ja Joona toteavat.