Kyselytutkimus: Suomalaiset pitävät nykyteknologian valtaa ja yhteiskunnan kontrollia ja valvontaa huolestuttavana – muutos huomattava syksystä 2020

Kotimaa

Suomalaisista suurin osa eli 65 prosenttia – mukaan lukien kaikkien puolueiden kannattajien enemmistö – on sitä mieltä, että nykyinen teknologia tarjoaa yrityksille liian suuren vallan valvoa ihmisiä ja hyötyä siitä taloudellisesti.

Kaksi viidesosaa (41 prosenttia) katsoo, että yksilöön kohdistuva yhteiskunnan kontrolli ja valvonta on lisääntynyt maassamme huolestuttavasti.

Tiedot perustuvat Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) tuoreeseen kyselytutkimuksesen. Muutos yksilöihin kohdistuvan kontrollin ja valvonnan lisääntymisestä huolestuneiden osuudessa sekä suhtautumisessa kansalaisvapauksien kaventamiseen on huomattava verrattuna syksyyn 2020.

Nyt selvä enemmistö eli 66 prosenttia vastaajista ei myöntäisi maan hallitukselle laajempia oikeuksia kansalaisvapauksien kaventamiseksi. Suomesta ei löydy yhtään väestöryhmää, joka sallisi hallitukselle suurempia mahdollisuuksia kontrolloida ihmisten oikeuksia ja vapauksia.

Vastaajien enemmistö (62 prosenttia) tyrmää ajatuksen henkilökohtaisten oikeuksiensa ja vapauksiensa uhraamisesta suojeluperusteella. Vastaajista vajaa neljännes eli 24 prosenttia olisi valmis luopumaan henkilökohtaisista oikeuksistaan ja vapauksistaan, jos valtio pystyisi paremmin suojelemaan yksilöä.

Mielipiteet ovat kääntyneet päinvastaisiksi vuodesta 2020.

Valtaosa kansalaisista eli 74 prosenttia vastaajista torjuu myös väittämän ”hyväksyn ihmisiin kohdistuvan valvonnan vain, jos se ei kohdistu minuun itseeni”. Kiivaimmin väitettä vastustavat ylemmät toimihenkilöt ja korkeasti koulutetut.

Miehet ovat naisia enemmän vakuuttuneita siitä, että yksilöön kohdistuva yhteiskunnan kontrolli ja valvonta olisi lisääntynyt huolestuttavasti. Miehet ovat myös naisia enemmän sitä mieltä, että nykyinen teknologia tarjoaa yrityksille liian suuren vallan valvoa ihmisiä ja hyötyä siitä taloudellisesti.

Sukupuolen mukaan jaotelluista vastauksista löytyy tosin ristiriita: vaikka miehet kritisoivat yhteiskunnan kontrollia ja valvontaa, he myös luovuttaisivat naisia useammin maan hallitukselle nykyistä suuremmat valtuudet rajoittaa kansalaisten oikeuksia ja vapauksia.

Kysely tehtiin kesäkuussa 2022 ja sen vastaajat edustavat tilastollisesti pätevästi 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.