Honkonen ja Kemppi kiittelevät budjetin satsauksia lapsiperheköyhyyden kitkemiseksi

Budjettiriihi

Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen kiittelee budjettia erityisesti parannuksista, jotka kohdistuvat köyhimpiin lapsiperheisiin.

Hän viittaa keskustan puheenjohtaja Katri Kulmunin linjapuheeseen, jossa asetettiin tavoitteeksi lapsiperheköyhyyden poistaminen Suomesta.

– Siksi keskusta ajoi budjettiriihessä voimakkaasti perheiden ja lasten asioita. On Suorastaan häpeä, että joka seitsemäs lapsi joutuu nyky-yhteiskunnassa elämään köyhyydessä, Honkonen toteaa kannanotossaan.

Lista budjetin lapsiperheparannuksista on pitkä.

Kaikkein tiukimmilla olevien yksinhuoltajien lapsilisää korotetaan, monilapsisten perheiden lapsilisä nousee kymmenen euroa kuukaudessa ja elatustukeen tulee seitsemän euron kuukausikorotus.

– Opintotuen huoltajakorotuksen nostaminen 25 eurolla kuukaudessa antaa myös opiskelijoille aiempaa paremmat mahdollisuudet perheellistyä, Honkonen arvioi.

Samalla opintoraha, opintotuen asumislisä ja pienituloisten perheiden oppimateriaalilisä sidotaan elinkustannusindeksiin.

Myös pienimmät äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahat nousevat 20 euroa kuukaudessa

– Verokevennysten kohdistaminen pieni- ja keskituloisiin helpottaa pienituloisimpien toimeentuloa ja on myös oikeudenmukaista, kansanedustaja toteaa.

Taloudellisen tuen lisäksi hallitus parantaa perheiden palveluita.

Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään ja henkilöstömitoitusta kohennetaan.

– Tämä parantaa sekä koulujen työrauhaa että opettajien jaksamisesta, Honkonen uskoo.

tasa-arvo- ja laatuohjelmalla halutaan puolestaan parantaa oppimistuloksia ja vähentää eruiarvoistumista.

Honkonen on iloinen myös siitä, että keskustan ajama harrastustakuu toteutuu vihdoin.

– Budjetilla halutaan varmistaa, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus johonkin mieluisaan harrastukseen. Erityisesti koulupäivän yhteyteen liittyvät harrastukset tuovat monelle lapselle kaivattua aikuisten seuraa ja vähentävät osaltaan yksinäisyyden aiheuttamia ongelmia.

Myös kan­sa­ne­dus­ta­ja Hilk­ka Kemp­pi (kesk.) pi­tää eri­no­mai­se­na sitä, et­tä bud­jet­tie­si­tyk­ses­sä tu­e­taan hei­koim­mas­sa ta­lou­del­li­ses­sa ti­lan­tees­sa ole­via per­hei­tä.

Hän toteaa, että per­heel­lis­ten opis­ke­li­joi­den opin­to­tu­en huol­ta­ja­ko­ro­tus­ta ko­ro­te­taan kol­ma­so­salla. Li­säyk­sen jäl­keen huol­ta­ja­ko­ro­tus on 100 eu­roa kuu­kau­des­sa.

Opin­to­tu­en huol­ta­ja­ko­ro­tus on kes­kus­tan kä­den­jäl­ki pie­ni­tu­lois­ten per­heel­lis­ten tu­ke­mi­sek­si, Kemp­pi to­te­aa. Hän ajoi sitä jo ai­kai­sem­mis­sa teh­tä­vis­sään opis­ke­li­ja­po­li­tii­kas­sa.

– Per­heel­lis­ten opis­ke­li­joi­den eri­tyis­ti­lan­teen huo­mi­oi­mi­nen ja per­heen pe­rus­ta­mi­sen mah­dol­lis­ta­mi­nen hel­pom­min jo opis­ke­lu­ai­ka­na ovat tär­kei­tä vies­te­jä.

– Ei ole tyh­jää pu­het­ta, et­tä huol­to­suh­teem­me on keh­no ja lap­sia syn­tyy lii­an vä­hän. Nyt per­hei­siin ja lap­siin si­joi­te­tut eu­rot mak­sa­vat it­sen­sä ta­kai­sin.

Ei ole tyhjää puhetta, että huoltosuhteemme on kehno ja lapsia syntyy liian vähän. Nyt perheisiin ja lapsiin sijoitetut eurot maksavat itsensä takaisin, Hilkka Kemppi uskoo. (Kuva: Jari Laukkanen)
– Keskusta ajoi budjettiriihessä voimakkaasti lasten ja perheiden asioita, Petri Honkonen toteaa. (Kuva: Maria Seppälä)