Työmarkkinapomo Sture Fjäder lyttää kotihoidontuen jatkumisen IS:ssa – “Isien ja äitien pitäisi olla töissä eikä pitää omia tarhojaan“

Perhevapaauudistus

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder arvostelee rajusti hallituksen suunnittelemaa perhevapaauudistusta, jossa kotihoidontuki jatkuu nykymuotoisena lapsen kolmeen ikävuoteen saakka.

Fjäder sanoo Ilta-Sanomissa, että kotihoidontukea pitäisi rajoittaa rajusti tai se pitäisi poistaa kokonaan.

– Kaikkien isien ja äitien pitäisi olla töissä eikä hoitaa itse varhaiskasvatusta tai pitää omia tarhojaan, kyllä se vain näin on ja uskallan sen sanoa, koska se on meidän linja, Fjäder paaluttaa.

Fjäderin mukaan siinä ei ole mitään järkeä, että työelämästä ollaan poissa ”kolme tai kuusi vuotta”.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on myös pettynyt perhevapaamalliin, jossa ansiosidonnaista kautta pidennetään mutta kotihoidontuki säilyy.

– Mal­li ei pa­ran­na mil­lään ta­val­la mies­ten ja nais­ten tasa-ar­voa työ­mark­ki­noil­la ja hei­ken­tää työl­li­syyt­tä, EK:n so­si­aa­li-, ter­veys- ja työ­voi­ma­po­li­tii­kan joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Vesa Ran­ta­hal­va­ri kommentoi STT:lle.

– Kun val­ta­kun­nan tila on nyt se mikä on, em­me oi­kein ym­mär­rä sitä, min­kä ta­kia työ­ky­kyi­siä ja -ikäi­siä ih­mi­siä kan­nus­te­taan ole­maan pois töis­tä enem­män kuin nyt, Rantahalvari totesi.

Vuoden 2018 per­he­ba­ro­met­rin teh­nyt tut­ki­musp­ro­fes­so­ri Os­mo Kon­tu­la Vä­es­tö­lii­tos­ta sanoo hallituksen suunnitteleman perhevapaauudistuksen vastaavan perheiden toiveisiin.

– Per­he­ba­ro­met­rin vas­taa­jil­le yk­kö­sa­sia oli, et­tä per­heil­lä säi­lyy pää­tö­soi­keus per­he­va­pai­den ja­ka­mi­ses­sa ja sii­nä, hoi­de­taan­ko las­ta ko­to­na. Sii­hen ei ha­lut­tu val­ti­o­val­lan puut­tu­van, Kon­tu­la sa­noo Suomenmaalle.

– Esiin nou­si myös toi­ve pi­den­ne­tys­tä an­si­o­si­don­nai­ses­ta va­paas­ta isil­le, ja se­kin näyt­tää nyt to­teu­tu­van, hän lisää.

Hal­li­tus ha­lu­aa äi­dil­le ja isäl­le vii­si kuu­kaut­ta va­paa­ta ja tä­män li­säk­si va­paas­ti ja­et­ta­vaa an­si­o­si­don­nais­ta van­hem­pain­va­paa­ta 5–6 kuu­kaut­ta. Ansiosidonnainen kausi siis pitenisi nykytilasta.

Kon­tu­la ker­too, et­tä per­he­va­pai­den hei­ken­nys lait­tai­si ih­mi­set miet­ti­mään en­tis­tä ko­vem­min, kan­nat­taa­ko lap­sia teh­dä.

Kon­tu­lan mie­les­tä on tär­ke­ää, et­tä il­mas­sa jo jon­kin ai­kaa lei­ju­nut epä­var­muus mah­dol­li­ses­ta per­he­va­pai­den leik­kaa­mi­ses­ta pois­tuu.

– Syn­ty­vyys­me­ka­nis­me­ja ei eh­kä ym­mär­re­tä, jos aja­tel­laan, et­tä tu­kien leik­kaus nos­tai­si syn­ty­vyyt­tä.