Saarikko Rinteelle: Suurin osa lapsiperheistä kantaa lapsilisät ruokakauppaan

Perhe- ja peruspalveluministeri kehittäisi lapsilisiä osana laajempaa sosiaaliturvan uudistusta
Sosiaaliturva

Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Antti Rinne pohti viikonlopun Ykkösaamussa lapsilisäjärjestelmän laittamista uuteen uskoon.

Rinteen mukaan on per­hei­tä, jot­ka pys­ty­vät lait­ta­maan lap­si­li­sän sääs­töön jäl­ki­kas­vul­leen, mut­ta et­tä ra­haa ei ole tar­koi­tet­tu tä­hän. De­ma­ri­joh­ta­jal­ta ky­syt­tiin ohjelmassa, pi­täi­si­kö hy­vä­tu­lois­ten lap­si­li­sis­tä luo­pua.

–  Ol­laan poh­dit­tu ja jou­du­taan poh­ti­maan tu­le­vai­suu­des­sa­kin, et­tä on­ko tä­män kal­tai­nen jär­jes­tel­mä oi­keu­den­mu­kai­nen ny­kyi­sen kal­tai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa, mikä tar­koit­taa, et­tä jou­du­taan miet­ti­mään, nos­te­taan­ko (etuu­den) ta­soa ja pis­te­tään ve­rol­le, niin kuin oli vii­me hal­li­tuk­sen ai­ka­na poh­din­taa, Rin­ne sa­noi Yk­kö­saa­mus­sa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) toteaa, että kaikki etuus- ja palvelujärjestelmät ovat oman aikansa lapsia ja kaipaavat aika ajoin uudelleen mietintää.

Tämä koskee myös lapsilisää, vaikka sitä on totuttu ajattelemaan kaikille lapsille tulostasosta riippumatta kuuluvana universaalina etuutena.

– Universaalit etuudet ja palvelut ovat olleet yksi tapa sitouttaa myös ylempi keskiluokka hyvinvointiyhteiskunnan idean taakse. Haastan meidät kaikki pohtimaan, vieläkö tämä ajattelumalli on ajankohtainen mentäessä kohti 2020-lukua, Saarikko sanoo.

Suomella on edessään seuraavaksi laaja sosiaaliturvauudistus. Saarikon arvioi, että seuraavat eduskuntavaalit käydään pitkälti sosiaaliturvakeskustelun ympärillä.

– Minusta näin on hyvä. Haluaisin itse kytkeä lapsilisäjärjestelmän kehittämisen kiinteäksi osaksi laajempaa sosiaaliturvan uudistamista. Lasten ja perheiden palveluita ja etuuksia tulee tarkastella kokonaisuutena. On lisäksi mietittävä, olisiko juuri tämä hetki oikea tehdä isoja muutoksia lapsiperheiden etuuksiin, kun kannamme kansallisesti suurta huolta syntyvyydestä, ministeri toteaa.

Antti Rinteen ulostuloon Saarikko huomauttaa, että rikkaat ovat lapsilisien saajissa sittenkin pieni vähemmistö.

– Valtaosalle perheistä lapsilisä on merkittävä kuukausittainen tulonlähde, joka kuluu perheen normaalissa kulutuksessa. Lapsilisät kannetaan käytännössä ruokakauppaan. Pesämunista pääsevät nauttimaan vain harvat lapset.

Sotkamon puoluekokoukselle lähetetyissä aloitteissa on myös kiinnitetty huomiota lapsilisäjärjestelmän uudistamistarpeisiin. Pohjois-Karjalan Keskustanuoret ja Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset katsovat, että lapsilisä tukimuotona on vanhanaikainen ja se olisi tuotava tähän päivään.

He pohtivat, voisiko monien kuntien nykyään maksama vauvaraha alkuvaiheen kalliisiin hankintoihin olla valtion tukimuoto. Yhtenä vaihtoehtona he ehdottavat myös lapsilisän porrastamista. Pieni lapsi saisi vähemmän, mutta hänen kasvaessaan ja tarpeiden lisääntyessä, myös lapsilisä nousisi.

Saarikon mielestä nuorten idea on huomioimisen arvoinen osana sosiaaliturvan kokonaisuudistusta.

– Toivotan muutenkin keskustanuoret ottamaan johtavaa roolia, kun keskustassa mietitään linjauksia sosiaaliturvan uudistamiseksi ja yleensäkin perhepolitiikan kehittämiseksi, hän kannustaa.

Juttua muokattu klo 14:31. Antti Rinne ei vaatinut lapsilisäjärjestelmän laittamista uuteen uskoon, mutta pohti järjestelmän muutostarpeita.