Peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille tehdään kysely politiikasta ja vaikutusmahdollisuuksista

Politiikka

Tampereen yliopistossa käynnistyy tutkimus, jossa nuorilta kysytään mielipidettä politiikasta ja heidän omista vaikutusmahdollisuuksistaan.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä kuntien ja koulujen kanssa. Sen ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2020 tehdään kysely peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille eri puolilla Suomea.

Toisessa vaiheessa samoja henkilöitä tutkitaan kaksi vuotta myöhemmin, kun he ovat siirtyneet toisen asteen opintoihin tai muille elämänpoluille.

Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta johtaa valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen.

Hankkeen tavoitteena on saada tutkittua tietoa siitä, mikä on peruskoulun ja sen jälkeisten koulutuspolkujen merkitys aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisessa.

Tätä tietoa voidaan hyödyntää yhteiskunta- ja koulutuspoliittisen päätöksenteon tukena.

Tuoreen Eduskuntavaalitutkimus 2019 -aineiston mukaan väestöryhmien välillä on merkittäviä eroja kansalaispätevyydessä eli siinä, missä määrin kansalaiset kokevat ymmärtävänsä politiikkaa ja voivansa vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon.

Nuoriin keskittyneet tutkimukset ovat osoittaneet, että erot ovat esillä jo nuorten keskuudessa.

Täysi-ikäisistä suomalaisista 64 prosenttia on samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että politiikka on välillä niin monimutkaista, että on vaikea ymmärtää mitä on tekeillä.

Tutkimukseen osallistuvat koulut on valittu harkinnanvaraisesti erikokoisista ja erityyppisistä kunnista eri puolelta Suomea.

Tutkimukseen kerätään yliotos ruotsinkielisistä ja maahanmuuttotaustaisista oppilaista, sillä siten voidaan tutkia vähemmistöaseman vaikutusta kansalaispätevyyden tunteeseen.

Erityisen tärkeää on se, että uudet vähemmistöt eli maahanmuuttajataustaiset ryhmät kokevat suomalaisen poliittisen järjestelmän kohtelevan kaikkia ryhmiä tasapuolisesti.

Suomalaista koulutusjärjestelmää kiitetään erityisesti sen kyvystä tasata kotitaustasta kumpuavaa eriarvoisuutta.

Tutkijoita kiinnostaa kysymys siitä, onko erilaisilla koulutuspoluilla tai koulutuksen ulkopuolella olemisella vaikutusta kansalaispätevyyden tunteeseen ja millaista vaikutus voisi olla. Erityishuomion tutkijat kohdistavat yhteiskuntaopin opetuksen vaikutukseen.

Hanke on nelivuotinen ja päättyy vuonna 2023. Ensimmäisiä tuloksia saadaan kuitenkin jo vuoden 2020 aikana.