Keskustan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet: EU:n lyijyhaulikiellolle täystyrmäys valiokunnassa – “Komission esitys on pähkähullu"

Keskustan maa- ja metsätalousvaliokuntaryhmän jäsenet, valiokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari sekä kansanedustajat Mikko Kärnä ja Mikko Savola ovat tyytyväisiä valiokunnan lausuntoon EU:n kaavailemasta kosteikkojen lyijyhaulikiellosta.

Valiokunta toteaa yksimielisesti, että kieltoa ei voida toteuttaa Suomessa.

– Komission ehdotus on pähkähullu. Komission esittämä kosteikkomääritelmä on niin laaja, että se merkitsisi Suomessa käytännössä täydellistä lyijyhaulikieltoa kaikessa metsästyksessä.

Keskustaedustajien mielestä tämä taas aiheuttaisi merkittäviä lisäkustannuksia metsästäjille, koska lyijyä korvaavat haulit eivät sovellu kaikkiin aseisiin. Teräshaulit voisivat myös aiheuttaa haittaa metsätaloudelle puihin päätyessään.

– Täyskiellolla olisi niin ikään huoltovarmuuteen liittyviä vaikutuksia, emmekä voi hyväksyä kieltoja, joka voi vaikeuttaa reserviläistoimintaa ja viranomaisten ampumatarvikkeiden saatavuutta.

Kansanedustajat korostavat, että vapaaehtoinen lyijypatruunoista luopuminen on kannatettava asia, mutta pakolla tähän ei voida mennä.

– Lyijyä vastaavat korvaavat materiaalit, kuten volframi, ovat kalliita. Haulikon lyijypatruunat maksavat yleensä alle euron kappaleelta, kun korvaavien volframipatruunoiden hinta puolestaan on 3-5 euroa kappaleelta.

Halvat teräshaulit puolestaan eivät yksinkertaisesti sovellu kaikkiin metsästysmuotoihin, koska tehokas ampumamatka niillä on liian lyhyt, keskustakolmikko muistuttaa tiedotteessaan.

– Olemme tyytyväisiä Suomen ja valiokunnan kantaan, emmekä hyväksy lyijyhaulikieltoa.

Suomessa lyijyhaulien käyttökiellosta vesilinnustuksessa säädettiin jo vuonna 1993 metsästyslain uudistamisen yhteydessä.

Kielto tuli voimaan kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen vuonna 1996. Se kattaa lyijyhaulien käytön vesilintujen metsästyksessä myös kosteikkojen ulkopuolella kaikissa muissakin elinympäristöissä, kuten pelloilla.

Toisaalta kielto ei kata lyijyhaulien käyttöä kosteikoilla muiden riistaeläinten tai rauhoittamattomien lintujen ampumisessa.

Valtioneuvoston kirjelmään liitetystä muistiosta käy ilmi, että lyijyhaulit aiheuttavat merkittävän kuolleisuustekijän vesilinnuille, jotka sukeltavat ravintoa kosteikon pohjalta ja nielevät vahingossa pohjalle laskeutuneita hauleja.

Esityksen valmistelussa on arvioitu, että lyijymyrkytykseen kuolee EU:ssa vuosittain 400 000 – 1 500 000 vesilintua.

Myös ravintoketjussa ylempänä olevilla petolinnuilla, kuten merikotkilla, todetaan jatkuvasti lyijymyrkytyksistä johtuvia kuolemia.

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) kokoamien tutkimusten mukaan korkeimmat vesilintujen altistumiset lyijyhaulien nielemisen johdosta on havaittu Välimeren talvehtimisalueilla, joille lintuja kertyy suuria määriä ja jossa niitä on metsästetty pitkään intensiivisesti.

Suomen pesimäkannaltaan jyrkimmin vähentyneet jouhisorsa ja punasotka ovat altistuneet lyijylle eniten näillä alueilla. Jopa 50-70 prosenttia siellä tutkituista linnuista on niellyt lyijyhauleja.

Valiokunnan mukaan Suomessa metsästettäviin riistalajeihin kuuluvien vesilintukantojen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi on siten tarpeen rajoittaa lyijyhaulien käyttöä myös Välimeren alueilla.

Valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että lyijy voi olla haitallista lyijyluodeilla ammutun riistalihan välityksellä.

Ruotsalaisessa tutkimuksessa on tosin todettu, että keskimääräisen ympäri vuoden riistaa syövän henkilön saama lyijyaltistus vereen vuorokautta kohti on samaa luokkaa kuin mitä saadaan juomalla kaksi desilitraa hanavettä vuorokaudessa.

Valiokunnan mukaan EU:ssa ajettu malli suojavyöhykkeineen merkitsisi Suomessa lähes täydellistä lyijyhaulien käytön kieltoa. Siten kosteikkoalueella lyijyhaulipatruunoiden hallussapitoon esitetty kielto vaikuttaisi Suomessa käytännössä laajasti muuhunkin metsästykseen.

Valiokunta toteaa, että valistuksellisin keinoin metsästäjiä on saatu ja saadaan käyttämään lyijyä korvaavia haulimateriaaleja metsästyksessä.

Valiokunta korostaa myös Suomelle tyypillisen metsästyskulttuurin merkitystä. Ehdotukseen sisältyvää vaihtoehtoista täydellistä lyijyhaulien käytön kieltoa ei valiokunnan mielestä tule hyväksyä.