Kansalaiset pitävät Suomea turvallisena, mutta ilmastonmuutos ja maahanmuutto huolestuttavat aiempaa enemmän

Kyselyn mukaan lähes kolmasosa suomalaisista ei pidä median levittämää tietoa luotettavana.
Suomi

Suurin osa suomalaisista pitää Suomea turvallisena maana, selviää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kyselytutkimuksesta. Suomea turvallisena pitävien osuus on kuitenkin hieman laskenut aiemmista vuosista.

Sisäministeriön tilaamassa tutkimuksessa lähes kaikki vastaajat kokevat henkilökohtaisen turvallisuutensa olevan hyvä. Yhdeksän vastaajaa kymmenestä arvelee asuinalueensa turvallisuuden pysyneen viime vuosina samankaltaisena.

Useimmin suomalaisia huolestuttavat arkiset vaarat, kuten liikenneonnettomuudet ja tulipalot. Ilmastonmuutokseen, kyberturvallisuuteen ja maahanmuuttoon liittyvät uhkat nähdään kuitenkin entistä todennäköisempinä. Yli puolet vastaajista pitää myös eriarvoistumista keskeisenä turvattomuustekijänä.

Todennäköisimpinä yhteiskuntaan kohdistuvina uhkina pidetään sään ääri-ilmiöiden aiheuttamia ongelmia, väestöryhmien välisten jännitteiden kasvua sekä pitkittynyttä taloudellista taantumaa.

Myös kyberhyökkäykset, maahanmuuton aiheuttamat häiriöt ja rikokset sekä ääriajattelusta johtuva väkivalta koetaan uhkina.

Suomen Kyselytutkimuksen viime vuonna toteuttamaan kyselyyn vastasi 3 000 ihmistä.

Luottamus mediaan jakoi selvästi kansaa. Kolmasosa vastaajista on sitä mieltä, että valtamedia levittää luotettavaa ja oikeaa tietoa, mutta melkein joka kolmas ilmaisee epäluottamusta mediaa kohtaan. Reilu kolmannes ei ole väitteen kanssa samaa eikä eri mieltä.

Suurin osa vastaajista kertoo, ettei koe pelkoa uutisotsikoiden vuoksi.

Sosiaalista mediaa kohtaan ollaan epäilevämpiä. Yli puolet vastaajista katsoo sosiaalisen median sisältävän paljon tahallista ja harhaanjohtavaa tietoa. Joka viides kertoo sosiaalisen median levittävän vihapuhetta, mikä herättää heissä pelkoa.

Julkisilla palveluilla on merkittävä vaikutus turvallisuuden tunteelle. Vastaajien mukaan turvallisuuden tunnetta lisäävät etenkin pelastuslaitos, terveyspalvelut ja poliisi.

Valtaosa vastaajista arvioi julkisten palveluiden pysyvän asuinalueellaan lähivuosina samana. Eniten saatavuuden uskottiin heikkenevän vanhustenhoidossa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa.