Tytti Määttä:

Maaseutu tunnistetaan hallitusohjelmassa elinvoiman lähteeksi

Blogi

Säätytalon portaita kuluttaneiden poliitikkojen ja valmistelijoiden käsissä on viimeisen kolmen viikon aikana kulunut myös harvaan asutun maaseudun parlamentaarisen ryhmän väliraportti. Sen verran monta nostoa hallitusohjelmaan tuosta paperista on lopulta saatu.

Yksi iso kokonaisuus on turvallisuuspalvelut: pelastus, rajaviranomainen ja poliisi. Hallitus lisää viranomaisten läsnäoloa ja näkyvyyttä etenkin heikoimmilla palvelutason alueilla. Poliisille määritellään enimmäisvasteajat koko Suomeen.

Strategisesti tärkeää on, että harvaan asuttu maaseutu tunnistetaan elinvoiman lähteeksi.

Kaikille hallitusohjelmassa mainituille alueille luodaan alue- ja/tai teemalähtöisesti sopimusperustaisuuteen ja kumppanuuteen perustuva aluekehityksen toimintamalli, joka vastaa kunkin alueen erityispiirteisiin. Näitä  mainittuja alueita ovat metropolialue, yli 100 000 asukkaan suuret kaupungit ja yliopistokaupungit, keskisuuret maakuntakeskuksien kaupunkiseudut, seutukaupungit sekä harvaan asutut alueet.

Hallitus on sitoutumassa myös siihen, että EU:n koheesiopolitiikassa Itä- ja Pohjois-Suomen olosuhteet ja muut erityishaasteet otetaan huomioon ja alueen tukien pysyvyys varmistetaan.

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän esityksen pohjalta toteutetaan vaikuttavuusarviointi ja muodostetaan toimenpideohjelma kokeiluineen elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseksi myös väestöään menettäville alueille, joiden on sopeuduttava pysyvästi aiempaa pienempään väestömäärään.

Hallitusohjelma lupaa selvittää poikkihallinnollisesti toteuttamiskelpoiset keinot monipaikkaisen elämän tukemiseksi. Lisäksi on viittaus valtion työpaikoissa työn tekemisestä paikkariippumattomasti.

Hallitus panostaa perusväylänpitoon ja yksityisteiden peruskorjausmäärärahat turvataan. Laajakaistan investointivelkaa puretaan jatkamalla laajakaistaohjelmaa. Ohjelma suunnataan alueille, joille kaupallista laajakaistaa ei ole tulossa ennen vuotta 2025.

Hallitusohjelma lupaa kehittää kalastusmatkailua kestävästi. Metsästysharrastuksen edellytykset turvataan.

Metsähallituksen luontokohteiden korjausvelkaa vähennetään suunnitelmallisesti vaalikauden mittaisella ohjelmalla.

Hallitusohjelma edistää monin tavoin määrätietoisesti puurakentamista muun muassa ARA-tuotannossa MAL-alueilla maksettavalla korotetulla käynnistysavustuksella. Julkisissa ruokahankinnoissa halutaan painottaa muun muassa kotimaisen kalan käyttöä.

Kaivosveron käyttöönotto selvitetään. Jokaisessa maakunnassa luvataan säilyttää korkeakoulu.

HAMA-verkosto toimii ainoana kokonaisvaltaisesti harvaan asuttua maaseutua tarkastelevana ja alueen erityiskysymyksiä edistävänä tahona Suomessa.

Olemme tehneet pitkäjänteisesti työtä harvaan asutun maaseudun mahdollisuuksien edistämiseksi. Nyt näyttää siltä, että tekemämme taustatyö on laajasti huomioitu hallitusohjelmassa. Kokonaisuus vaikuttaa tästä näkökulmasta siis hyvältä.

Monta yksityiskohtaa jää hallituskaudelle päätettäväksi. Selvitysten ja selontekojen tullessa ajankohtaiseksi vaaditaan jatkuvaa seurantaa ja vaikuttamistyötä HAMA-näkökulmasta.

Tällaisia kysymyksiä ovat muun muassa yritysten kehittämistuet, valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen liittyvät yksityiskohdat ja sen varmistaminen, että elämisestä ei harvaan asutulla maaseudulla tule liian kallista siirtymävaiheessa hiilineutraaliin Suomeen.

Tässäkin tulee luottaa siihen, että maaseutu on enemmän ratkaisu kuin ongelma suhteessa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Myös talouden kestävyyden ja rahojen riittävyyden haaste on yhteinen valtion ja kuntien osalta. Toivon, että mahdollisesti syntyvä hallitus menestyy työssään.

Valtioneuvosto asetti 19. lokakuuta 2017 harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän Suomen harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi. Työryhmän toimikausi alkoi marraskuussa 2017 ja päättyy tämän vuoden lokakuussa.

Haluan kiittää kaikkia tähän työhön osallistuneita kansanedustajia ja ministeri Jari Leppää siitä, että halusit perustaa ryhmän esityksestämme.

Erityinen kiitos niille kansanedustajille, jotka parlamentaarisen työryhmän jäsenenä olette osallistuneet myös hallitusneuvotteluihin vieden parlamentaarisen ryhmän tavoitteita ohjelmaan.

Samoin kiitos hallitusneuvotteluiden Elinvoimainen Suomi -pöydälle, että pääsin kuultavaksi. Parlamentaarisen työryhmän toiminta jatkuu vielä tulevaan syksyyn. Tavoitteena on pysyvän HAMA-verkoston perustaminen eduskuntaan.

Kirjoittaja on harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja

Tytti Määttä Tytti Määttä on Kuhmon kaupunginjohtaja.