Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

REKISTERISELOSTE – asiakasrekisteri

Laatimispäivä: 24.5.2018

Rekisterinpitäjä

Suomenmaan Kustannus Oy (Y-tunnus: 2930378-5)

Lekatie 6, Oulu

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Arja Kylli

Rekisterin nimi

Suomenmaan Kustannus Oy:n asiakasrekisteri (31.3.2019 asti Joutsen Media Oy:n asiakasrekisteri)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän toiminnan eri osa-alueiden suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan sekä asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen, analysointiin mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi-, tyytyväiskysely- ja muut vastaavat toimenpiteet.

Suomenmaan Kustannus Oy käyttää säännöllisesti tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa Suomenmaan Kustannus Oy:n lukuun henkilötietolain 5§:ssä tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön perustiedot kuten:

  • nimi
  • tarvittavat yhteystiedot kuten postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • markkinointikiellot ja -luvat
  • tunnistustiedot (Käyttäjätunnus/ salasana)

Asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot kuten

  • erilaiset asiakkuus-, asiointi-, tilaus- ja palvelutiedot kuten tuote-, osto-, hinta-, etu-, tarjous-, toimitus-, laskutus-, perintä-, tyytyväisyys-, reklamaatio- ja muut tarpeelliset tiedot.
  • nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut,
  • arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

  • Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta) ja hänen asiakkuuteen, asialliseen yhteyteen ja niihin liittyvään Suomenmaan Kustannus Oy:n eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvaan käyttöön, asiointiin ja muuhun toimintaan liittyvistä tapahtumista mukaan lukien myös kolmannen osapuolen tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyvät tiedot sekä evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Suomenmaan Kustannus Oy:n yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin henkilötietolain puitteissa. Suomenmaan Kustannus Oy voi luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Tiedot ovat suojattuja kulunvalvonnalla, ohjelmistollisesti, palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin.

Rekisteröidyn kielto-, tarkastus- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan tarkastus- ja virheen oikaisuoikeus, sekä oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointiin. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää, tilattujen hyödykkeiden tai asiakkuuden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai etuviestintää.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä seuraavaan osoitteeseen: Suomenmaan Kustannus Oy, Tilaajapalvelu, PL 52, 90101 Oulu.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.