Maise­ma­kont­tori tarjolla edullisesti

Puheenvuoro

Olem­me uu­den ai­ka­kau­den kyn­nyk­sel­lä, eh­kem­me vie­lä ai­van kyn­nyk­sen yli, mut­ta lä­hes. Ym­pä­ril­läm­me maa­il­ma on mel­koi­ses­sa tur­bu­lens­sis­sa ja on vai­kea en­nus­taa, mil­lai­ses­sa asen­nos­sa maa­il­mam­me täs­tä kai­kes­ta aset­tuu. Muu­tok­sia on tie­dos­sa taa­tus­ti, se on var­ma asia.

Muu­tok­sis­sa sa­no­taan ky­te­vän mah­dol­li­suuk­sien sie­men­ten. Näin tah­don it­se­kin aja­tel­la. Pit­kään jat­ku­nut ta­lou­del­li­sen epä­var­muu­den ja maa­il­man­ta­lou­den ai­na uu­sia muo­to­ja saa­va krii­si ovat syn­nyt­tä­neet vas­ta­re­ak­ti­oi­ta – ih­mi­set ovat kyl­läs­ty­nei­tä ja kai­paa­vat ta­sai­sem­paa ai­kaa. Muu­tok­set ra­vi­sut­te­le­vat voi­mak­kaas­ti tai ne voi­vat hii­piä vä­hi­tel­len.

Eh­kä nyt kä­sil­lä ole­va krii­si tar­jo­aa ih­mi­sil­le mah­dol­li­suu­den miet­tiä ar­vo­ja ja omal­le elä­mäl­leen aset­ta­mi­aan ta­voit­tei­ta uu­des­ta kul­mas­ta.

Poik­keu­so­lo­jen vuok­si ko­tiin sul­jet­tu­na on pak­ko koh­da­ta myös sy­väl­li­sem­piä aja­tuk­sia kuin ar­ke­na en­nät­tää. Moni on saat­ta­nut hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ha­vai­ta , et­tä ta­lou­del­li­sen hyö­dyn mak­si­moin­ti ei enää rii­tä­kään hy­vän elä­män ta­voit­tee­na vaan ti­lal­le on tul­lut uu­den­lai­sia hy­vin­voin­nin ja on­nel­li­suu­den mit­ta­rei­ta.

Eräs kä­sil­lä ole­va muu­tos on ih­mis­ten kai­puu luon­toon. Har­maa be­to­ni ei kieh­do­kaan sa­maan ta­paan, kun kau­pun­ki on sul­jet­tu. Etä­työ­tä oli­si mu­ka­vam­pi teh­dä tui­jo­tel­len jär­veä, met­sää tai la­keut­ta. Tämä avaa mah­dol­li­suu­den, joka maa­seu­dun kan­nat­taa hyö­dyn­tää. Kun­tien vain lap­si­per­heil­le suun­na­tus­ta mark­ki­noin­nis­ta kan­nat­tai­si siir­tyä ta­voit­te­le­maan liik­ku­via, mo­ni­paik­kai­ses­ti elä­viä ai­kui­sia ja pa­ris­kun­tia.

Maa­seu­dul­la asu­mi­sen kus­tan­nuk­set ovat edul­li­sem­mat ja kau­pun­geis­sa voi­si tar­vit­ta­es­sa pi­tää pien­tä työ­mat­ka-asun­toa vaik­ka­pa kimp­pa­kämp­pä­nä. Maa­seu­tu voi ol­la ai­dos­ti tu­le­vai­suu­den eli­nym­pä­ris­tö ih­mi­sil­le, joi­den toi­meen­tu­lo koos­tuu mo­nen­lai­sis­ta osis­ta. Esi­mer­kik­si maa­seu­dun kau­si­työn työn­te­ki­jä­pu­la voi hou­ku­tel­la alal­le uu­sia ih­mi­siä, jot­ka ei­vät oli­si teh­tä­viä ai­em­min har­kin­neet. 

Yrit­tä­jä­nä toi­mi­mi­nen, kon­sult­ti­työt tai alus­ta­ta­lou­den mah­dol­li­suu­det on yh­dis­tet­tä­vis­sä maa­seu­dul­la tar­jou­tu­vaan elin­ti­laan, puh­taa­seen luon­toon ja sie­lua vir­kis­tä­viin mai­se­miin.

Eh­kä­pä muu­tok­sen kyn­nys ylit­tyy­kin luon­to­yh­tey­den ää­rel­le. Ym­pä­ri Suo­mea tar­jou­tuu hui­kei­ta mah­dol­li­suuk­sia pe­rus­taa oma mai­se­ma­kont­to­ri.

Työn muu­tos ja mo­der­nin työ­e­lä­män jous­ta­vuus ei­vät ra­joi­ta elä­mää tie­tyl­le paik­ka­kun­nal­le. Ai­em­min hii­pi­nyt halu muu­tok­seen on krii­sin myö­tä kas­va­nut ra­vis­te­le­vak­si. Maa­seu­dun kan­nat­taa hyö­dyn­tää muu­tok­sen he­del­mät täy­si­mää­räi­ses­ti.
 

Hannakaisa Heikkinen Kirjoittaja on keskustan varapuheenjohtaja ja kolmannen kauden kansanedustaja Kiuruvedeltä.