Padot estävät lohennousun Kainuuseen

Mielipide

Susanna Hyrkäs Fortumilta (Suomenmaa 27.8.2020) vastasi kirjoitukseemme Oulujoen kalateiden rakentamisesta. Haluamme nostaa esille vielä muutaman asian. 

Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen kesällä ja saattoi voimaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alkuperäisen päätöksen. Näin ollen kalateitä ei voida korvata istutuksilla, vaan Pyhäkoskelle tulee rakentaa kalatie, sekä Nuojuan, Pällin ja Montan laitoksilla kalateiden tulisi tällöin olla ensisijainen vaihtoehto. 

Se, ettei muu valvova viranomainen ole edellyttänyt kalateiden rakentamista, ei missään tapauksessa poista alkuperäisissä lupaehdoissa määrättyä kalatievelvoitetta, joka on edelleen voimassa. Istutusmäärien nostamisella ei voi korvata kalateitä, sillä itsessään jo istutuskalojen kuolleisuusaste on noin kolme kertaa suurempi luonnonkaloihin verrattuna. Lisäksi näissä istutuksissa ei ole huomioitu niiden kymmenien muiden tärkeiden lohijokien poikasmääriä, joiden vaeltamisen ja lisääntymisen Oulujoen padot estävät. 

Merikosken kalaportaasta on tänä kesänä noussut ennätysmäärä merilohta. Vaelluskalat pääsevät kutemaan muutamaan sivujokeen ja lohi lisääntyy jo tälläkin hetkellä hupisaarten puroilla, laukan sillan läheisyydessä ja Montan alapuolella.

Montasta lähtien voimalaitokset pysäyttävät kalojen nousun juuri tärkeimmille kutualueille ja sivujokiin. Suomen ympäristökeskuksen (Jormola ym. 2010) laatimassa alustavassa selvityksessä esitetään luonnonmukaiset ohitusuomat Oulujokeen, joissa myös kustannukset pysynevät kohtuullisina. Ohitusuomat itsessään toimivat lisääntymispaikkoina ja näiden lisäksi on mahdollista rakentaa kutusoraikkoja sekä vesittää ympäristövirtaamilla kuivia uomia. Näiden rakentamisesta ja toimivuudesta on maailmalta hyviä kokemuksia. 

Luonnonmukaiset ohitusuomat ja sähköntuotanto eivät sulje pois toisiaan. Oulujokeen on SYKE:n selvityksen mukaan mahdollista ennallistaa ympäristövirtaamilla koskipaikkoja 147 hehtaarin verran ja lisääntymisalueita ohitusuomiin 11 hehtaarin verran. Tämä olisi loistava alku yhteisen joemme kehittämiselle. Alun perin Oulujoessa on arvioitu koskialaa olevan noin 600 hehtaaria. 

Tulevaisuudessa alueemme matkailumoottori käynnistyy Oulujoesta, siitä näimme jo kesällä viitteitä Hartaanselältä. Myös valtuustoaloite Merikosken kuivauoman vesittämisestä on saanut erinomaisen vastaanoton. Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret penäävät Fortumilta vastuullisuutta ja aitoa tahtoa palauttaa kaloille luontaiset elinolot. Kalojen istuttaminen jo kertoo karua kuvaa siitä, kuinka väärillä vesillä ollaan. 

Teemu Haukipuro 

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuorten puheenjohtaja 

Urho Haho 

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret